Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania
Uzasadnienie strona 2/6

Odnosząc powyższe do rozpoznawanej sprawy organ wskazał, że w dniu 5 marca 2014 r. do Izby Skarbowej wpłynęło odwołanie skarżącego z dnia 10 lutego 2014 r.- nadane pocztą. Widniejący na kopercie stempel poczty USA wskazywał datę 25 lutego 2014 r., natomiast brak było na kopercie datownika polskiej placówki pocztowej. Stąd, organ przyjął, że za datę złożenia odwołania należało uznać datę jego wpływu do Konsulatu RP w C. - tj. dzień 19 lutego 2014 r.

Odwołanie złożone zostało zatem z uchybieniem 14 - dniowego ustawowego terminu, przy czym, nie złożono również wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

W skardze wniesionej na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarżący wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania i "rozpatrzenie odwołania przez Dyrektora Izby Skarbowej".

W uzasadnieniu skarżący stwierdził, że spełnił wszystkie warunki skutecznego wniesienia odwołania, podane w pouczeniu decyzji z dnia 14 stycznia 2014 r. Jego zdaniem pozostałe warunki, w tym wynikające z interpretacji art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ wskazał dopiero w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia, stąd też nie mogły one mieć zastosowania w sprawie.

Skarżący podniósł, że Izba Skarbowa posiada adres e-mail, na który można przesyłać skargi i wnioski, co też uczynił na jeden dzień przed upływem terminu, tj. w dniu 10 lutego 2014 r. Ponadto drogą elektroniczną odwołanie zostało również przesłane do Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz do Konsula Generalnego RP w C. Nadto w dniu 18 lutego 2014 r. przesłał do Konsula Generalnego RP "wersję papierową" odwołania i zostało ono odebrane w dniu 19 lutego 2014 r.

W ocenie skarżącego, skoro zmiana sposobu składania odwołania została "zgłoszona" przez Dyrektora Izby Skarbowej jeden dzień po terminie, tj. 12 lutego 2014 r., to od tego dnia należy liczyć bieg 14-dniowego terminu do wniesienia odwołania. Oznacza to, że termin ten upływał w dniu 6 marca 2014 r.

Skarżący podał również, że dnia 16 lutego 2014 wysłał drogową elektroniczną do Izby Skarbowej pytanie odnośnie tego na jaki adres powinien wnieść odwołanie "w wersji papierowej", jednakże nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Organ podtrzymał dotychczasowe stanowisko i wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje.

Skarga była zasadna, chociaż nie wszystkie argumenty i żądania skarżącego zasługiwały na uwzględnienie.

Przedmiotem sporu była interpretacja przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie uznania, czy wysłane 10 lutego 2014 r. pocztą elektroniczną odwołanie od decyzji podatkowej, było formalnie prawidłowe i zostało wniesione w terminie, a także czy zawierało braki, które wymagały reakcji organu w trybie art. 169 §1 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Strona 2/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6114 Podatek od spadków i darowizn
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej