Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłaty miejscowej,
Uzasadnienie strona 2/7

3. art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, póz. 1462, z późn. zm.)

4. postanowień rozporządzenia Nr 3/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia w województwie małopolskim miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 41, póz. 539).

W uzasadnieniu skargi podniesiono , iż z dniem 1 stycznia 2006 r. ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, póz. 1462, z późn. zm.) zmieniono przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i przeniesiono kompetencje do ustalania listy miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa od wojewody do rady gminy.

Na mocy art. 47 ust. 2 ww. ustawy, w okresie przejściowym, pozostawiono w obrocie prawnym dotychczas wydane przepisy wykonawcze, w tym ww. rozporządzenie Wojewody Małopolskiego, co znalazło potwierdzenie w obwieszczeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze województwa małopolskiego, wydanych przez Wojewodę Małopolskiego na podstawie przepisów zmienianych przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

Powyższe umożliwiło pobieranie opłaty miejscowej w Krakowie pomimo opisanej zmiany przepisów prawa.

W dniu 15 stycznia 2008 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową.

Zdaniem strony skarżącej nadal pozostaje w obrocie prawnym rozporządzenie Nr 3/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 lutego 2004 r. oraz przepis art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, póz. 1462, z późn. zm.).

W opinii Skarżącego wejście w życie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. nie spowodowało utraty mocy ani uchwały Nr LVI/614/04 RMK z dnia 1.12.2004 r. , ani też Rozporządzenia Nr 3/2004 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 lutego 2004 r. , gdyż zachowują one moc do czasu wydania nowych aktów prawa miejscowego przez organa przejmujące zadania i kompetencje.

Zagadnienie, czy nowe przepisy o charakterze ogólnym ( Rozporządzenie RM z dnia 18 grudnia 2007 r) uchylają przepisy dotyczące tej samej materii, ale o charakterze szczegółowym ( Uchwała Nr LVI/614/04 RMK z l grudnia 2004 r., Rozp. 3/2004 WM z 24.02.2004 r.) można także rozstrzygnąć zgodnie z zasadą prawa "lex posteriori generalia non derogat legi priori speciali".

W ocenie Skarżącego wejście w życie Rozporządzenia z dnia 18 grudnia 2007 r. nie stanowi przeszkody w dokonywaniu zmian w nadal obowiązującej uchwale Rady Miasta Krakowa, szczególności gdy przedmiotem tych zmian jest wyłącznie zmiana załącznika określającego podmioty uprawnione do poboru opłaty w drodze inkasa.

Strona 2/7