Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania,
Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 1158/09 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Ewa Długosz-Ślusarczyk, Sędzia: WSA Beata Cieloch (spr.), Sędzia: WSA Jarosław Wiśniewski, Protokolant: Julia Kamieniarz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 października 2009 r., sprawy ze skargi R. Ć., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 21 maja 2009 r. Nr [...], w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącego koszty postępowania w kwocie 100 zł ( słownie: sto złotych)

Uzasadnienie strona 1/3

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 21 maja 2009 roku, Nr [...]Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 9 marca 2009 r., Nr [...]o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 19 grudnia 2008 r., Nr [...]w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności skarżącego R.Ć. jako osoby trzeciej, za zobowiązania spółki z o.o. "T. " w O..

Zaskarżone postanowienie zapadło w następującym stanie faktycznym :

Decyzją z dnia 19 grudnia 2008 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego orzekł o odpowiedzialności skarżącego (jako osoby trzeciej) za zobowiązania spółki z o.o "T. " z siedzibą w O.. Decyzja ta została doręczona skarżącemu w dniu 23 grudnia 2008 r.

Odwołanie od powyższej decyzji skarżący nadał do organu za pośrednictwem firmy kurierskiej "In Post" w dniu 5 stycznia 2009 r, w O. Odwołanie to wpłynęło do organu podatkowego w dniu 7 stycznia 2009r.

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2009 r., Nr [...]Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie to zostało doręczone skarżącemu w dniu 3 lutego 2009 r.

W dniu 6 lutego 2009 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania/We wniosku skarżący podniósł, że nie wiedział, iż złożenie pisma w "In Post" nie daje takich skutków jak wysłanie go za pośrednictwem Poczty Polskiej. Nadając odwołanie w dniu 5 stycznia 2009 r. w firmie "In Post" uzyskał zapewnienie od obsługującej go pracownicy firmy kurierskiej, że data nadania przesyłki w tej firmie jest równoznaczna z datą jego doręczenia do organu.

Po rozpatrzeniu w/w wniosku Dyrektor Izby Skarbowej postanowieniem z dnia 9 marca 2009 r. odmówił skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia podniesiono, że ustawowy termin do wniesienia odwołania od decyzji z dnia 19 grudnia 2008 r. upłynął bezskutecznie wraz z dniem 6 stycznia 2009 r. Powołując się na treść art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej podniósł, że nadanie przesyłki w firmie kurierskiej "In Post" (nie będącej operatorem publicznym) nie korzysta z domniemania, że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Jednocześnie uznając, że wniosek o przywrócenie terminu został złożony w terminie organ odniósł się do przesłanki braku winy w opóźnionym złożeniu odwołania. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził, że nieznajomość prawa nie może być poczytana jako brak winy w uchybieniu terminu. O braku winy zdaniem organu, mogą decydować takie okoliczności jak przerwa w komunikacji, pożar, powódź, czy też nagła choroba.

Na w/w postanowienie skarżący złożył zażalenie, w którym domagał się przywrócenia terminu wniesienia odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 19 grudnia 2008 r. Skarżący uznał, iż w sposób wystarczający uprawdopodobnił brak swej winy w spóźnionym wniesieniu odwołania. Jego zdaniem stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu Dyrektora Izby Skarbowej jest zbyt rygorystyczne.

Strona 1/3