skarg B.K., przy uczestnictwie W.K., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 i 2008 rok
Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 1186/10 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2011 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Jarosław Wiśniewski, Sędzia: WSA Maja Chodacka, Sędzia: WSA Grażyna Firek (spr.), Protokolant: Aleksandra Osipowicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2011 r., sprawy ze skarg B.K., przy uczestnictwie W.K., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 26 maja 2010 r. Nr [...], [...], w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 i 2008 rok I. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje organu I instancji, II. określa, że zaskarżone decyzje nie mogą być wykonywane do czasu uprawomocnienia się wyroku, III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej koszty postępowania w kwocie 200 zł (dwieście złotych).

Uzasadnienie strona 1/6

Decyzjami z dnia 15 marca .2010 roku nr [...] i nr [...] na podstawie art. 72 w zw. z art. 73 i art.75 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz.U.Nr 8 poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił B.K. i W.K. stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym za 2007 r. w wysokości 1001,00 zł i odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym za 2008 r. w wysokości 2359,00 zł.

W ich uzasadnieniu organ wskazał, że w/wymienieni złożyli korekty zeznań podatkowych PIT-37 za 2007 r. i za 2008 r. , stwierdzając na ich uzasadnienie, iż świadczenia otrzymane z funduszu płac za te lata z tytułu pracy w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego (wynagrodzenie, premie, dodatkowe wynagrodzenie roczne) podlegają refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a zatem skoro otrzymany przychód został sfinansowany ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej to podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego nie podzielił jednak tego stanowiska , uznając , że B. K. jako pracownik Urzędu Wojewódzkiego realizującego bezpośrednio cel projektu finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej nie spełnia warunku o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bezpośrednim bowiem beneficjentem projektu jest Urząd Wojewódzki realizujący zdania Instytucji Pośredniczącej w ramach w/w Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i to on otrzymuje refundację środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Źródłem uzyskania przychodu podatniczki jest stosunek pracy, a nie udzielona bezzwrotna pomoc pochodząca od państw obcych czy też organizacji międzynarodowych. W tej sytuacji uzyskane przychody w ramach stosunku pracy ze Urzędem Wojewódzkim nie podlegają zwolnieniu o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie zgadzając się z treścią powyższych decyzji B.K. złożyła odwołanie , zarzucając, że jej wynagrodzenie częściowo wypłacane było ze środków pomocy technicznej ZPORR oraz , że wykonywała bezpośrednio czynności określone w art. 21 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , na potwierdzenie czego przywołała pismo Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2007 r. [...] potwierdzające takie stanowisko. Odwołująca się zarzuciła także naruszenie art. 32 Konstytucji RP tj. naruszenie zasady równości obywateli wobec prawa, wskazując, że w śląskich urzędach skarbowych dokonano zwrotu nadpłaty podatnikom wykonującym takie same czynności jak odwołująca się, a także naruszenie art. 139 Ordynacji podatkowej tj. niezałatwienie sprawy w terminie i nie zawiadomienie strony zgodnie z art. 140 Ordynacji podatkowej o niezałatwieniu sprawy w terminie oraz naruszenie art. 194a Ordynacji podatkowej - tj. nie uwzględnienie dostarczonych w sprawie dokumentów,

Strona 1/6