Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Sentencja

|Sygn. akt I SA/Kr 1821/13 | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2014 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Maja Chodacka, Sędziowie: WSA Grażyna Firek (spr.), WSA Inga Gołowska, Protokolant: st.sekr.sąd. Bożena Piątek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2014 r., sprawy ze skargi J.M., na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 16 sierpnia 2011 r. nr [...], w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia 30 czerwca 2011 r. -

Uzasadnienie strona 1/7

Decyzją z dnia 30 czerwca 2011r. nr [...] Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił J.M. umorzenia składek finansowanych ze środków płatnika oraz finansowanych ze środków płatnika odsetek za zwłokę należnych od części składki finansowanej ze środków ubezpieczonych, jak i od części składek finansowanej przez płatnika oraz kosztów upomnień na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W podstawie prawnej wskazano art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 28, art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Organ wyliczył oświadczenia i dokumenty, przedłożone przez stronę w postępowaniu. Co do części dokumentów organ uznał, że jako nie poświadczone za zgodność kserokopie nie spełniają wymogów formalnych dowodu. Po analizie konta rozliczeniowego stwierdzono, że strona była zobowiązana opłacić składki za zatrudnionych pracowników. Zaznaczył, że wobec braku podstaw prawnych do prowadzenia postępowania w sprawie o umorzenie merytorycznego postępowania wobec składek w części finansowanej ze środków ubezpieczonych - postępowanie w tym zakresie umorzono odrębną decyzją z dnia 29 czerwca 2011r.

Zakład podniósł też, że wprawdzie Naczelnik Urzędu Skarbowego prowadząc postępowanie egzekucyjne wszczęte na wniosek ZUS, po stwierdzeniu braku majątku podlegającego egzekucji, umorzył postanowieniem z dnia 27 grudnia 2005r. oraz 25 lutego 2011r. przedmiotowe postępowanie, niemniej jednak z akt sprawy wynika, że strona jest między innymi właścicielem nieruchomości, istnieje zatem możliwość prowadzenia skutecznej egzekucji z majątku. Odnosząc się do regulacji rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne organ wskazał, że przedstawione przez stronę okoliczności nie wyczerpują jej warunków. To bowiem na niej jako osobie zobowiązanej do zapłaty należności z tytułu składek ciąży obowiązek wykazania, że trudna sytuacja majątkowa i rodzinna trwale uniemożliwia jej opłacenie należności, ponieważ pociągnęłoby to zbyt ciężkie skutki dla niej samej i jej rodziny. Takie dowody nie zostały jednak zdaniem organu przedstawione, a samo zasygnalizowanie kłopotów finansowych i zdrowotnych nie jest wystarczającą podstawą do wydania decyzji pozytywnej.

Zakład stwierdził, że stan zdrowia syna strony może niekorzystnie wpływać na obecną sytuację finansową, jednakże nie złożono dowodów świadczących o wielkości ponoszonych wydatków na leczenie syna, uniemożliwiając organowi zweryfikowanie tych danych. Dalej zaznaczono, że umorzenie należności z tytułu składek w trybie wskazanych przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład stosuje jedynie w sytuacjach szczególnie drastycznych. W ocenie organu argument, że strona spłaca inne zobowiązania nie stanowi w świetle wyżej cytowanych przepisów podstawy do uwzględnienia żądania, gdyż nieopłacone należności, jako zobowiązania publicznoprawne podlegają z mocy prawa szczególnej ochronie, zatem co do zasady, winny być regulowane w pierwszej kolejności.

Strona 1/7