skarg V. Sp. z o.o. w L., na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy zaliczenia zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań podatkowych,
Sentencja

|Sygn. akt I SA/Kr 224/14 | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 maja 2014 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Paweł Dąbek, Sędziowie: WSA Grażyna Firek, WSA Piotr Głowacki (spr.), Protokolant: st.sekr.sąd. Bożena Piątek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 maja 2014 r., sprawy ze skarg V. Sp. z o.o. w L., na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej, z dnia 29 listopada 2013 r. Nr [...],[...],[...], w przedmiocie odmowy zaliczenia zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na poczet innych zobowiązań podatkowych, - skargi oddala -

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/5

W dniach 7.11.2012r., 18.12.2012r. i 7.01.2013r. "V" sp. z o.o. w L.złożyła do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w T.deklaracje VAT-7 odpowiednio za 10/2012, 11/2012 i 12/2012 w których wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w wysokości odpowiednio 366348 zł, 291123 zł i 164903 zł. Postanowieniami z dnia 28.11.2012r., 9.01.2013r. i 22.01.2013r. zostały wszczęte przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. wobec spółki postępowania kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz poprawności obliczenia i wpłacania podatku od towarów i usług za w/w miesiące.

W związku z tym Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w T.postanowieniami z dnia 30.11.2012 r. nr [...] oraz z dnia 11.01.2013 r. nr [...], a także z dnia 31.01.2013r. nr [...] przedłużył termin zwrotu różnicy podatku od towarów i usług wykazanego przez spółkę w w/w deklaracjach VAT-7 do czasu zakończenia kontroli skarbowych prowadzonych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej.

Spółka odpowiednio wnioskami:

- z dnia 24.04.2013 r. wystąpiła o przeksięgowanie kwoty wykazanej do zwrotu w deklaracji VAT-7 za grudzień 2012 r. na poczet zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za m-c marzec 2013 r.;

- z dnia 20.06.2013 r. wystąpiła o przeksięgowanie kwoty wykazanej do zwrotu w deklaracji VAT-7 za listopad 2012 r. na poczet zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za m-ce: styczeń 2013 r., luty 2013 r., marzec 2013 r., kwiecień 2013 r. oraz maj 2013 r. Następnie wnioskiem z dnia 22.07.2013 r. zwróciła się o przeksięgowanie kolejnej części zwrotu różnicy podatku wynikającej z deklaracji VAT-7 za listopad 2012 r. na poczet zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za m-c czerwiec 2013 r.;

- z dnia 26.08.2013 r. zwróciła się o przeksięgowanie kwoty wykazanej do zwrotu w deklaracji VAT-7 za październik 2012 r. oraz listopad 2012 r. na poczet zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług wynikającego ze złożonej deklaracji VAT-7 za okres 7/2013.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego, mając na uwadze fakt, iż postępowania kontrolne wszczęte w/w postanowieniami nie zostały zakończone, postanowieniami z dnia 18.09.2013 r.:

- nr [...] odmówił zaliczenia zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za m-c październik 2012 r. w kwocie 131.579,00 zł oraz za m-c listopad 2012 r. w kwocie 234.569,00 zł na poczet zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za m-c lipiec 2013 r.

- nr [...] odmówił zaliczenia zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za m-c listopad 2012 r. w kwocie 56.554,00 zł na poczet zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za m-ce od stycznia 2013 r. do czerwca 2013 r.

- nr [...] odmówił zaliczenia zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za m-c grudzień 2012 r. w kwocie 164.903,00 zł na poczet zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za m-c marzec 2013 r.

Na powyższe postanowienia spółka złożyła zażalenia zarzucając naruszenie:

- art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 87 ust. 2 i ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług - przez jego błędną wykładnię oraz zastosowanie, a także

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej