Sprawa ze skargi Zespołu Szkół [...] w K., na indywidualną interpretację Ministra Finansów, w przedmiocie podatku od towarów i usług;
Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 388/10 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2010 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Piotr Głowacki, Sędzia: WSA Maja Chodacka, Sędzia: WSA Jarosław Wiśniewski (spr.), Protokolant: Aleksandra Osipowicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2010 r., sprawy ze skargi Zespołu Szkół [...] w K., na indywidualną interpretację Ministra Finansów, z dnia 7 grudnia 2009 r. Nr [...], , w przedmiocie podatku od towarów i usług; skargę oddala.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie strona 1/6

W dniu 5 października 2009r. Zespół Szkół Budowlanych w K., złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odszkodowania naliczonego za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wynika, iż do dnia 31 sierpnia 2008r. na podstawie umowy najmu, Firma Handlowo Usługowa "S" zajmowała nieruchomość należąca do Wnioskodawcy . Wpłacany przez najemcę czynsz podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 22%.

Po wygaśnięciu w dniu 31 sierpnia 2008r. umowy najmu, według decyzji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta wynajmowany budynek Zespół Szkół Budowlanych miał przekazać Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu "N".

Firma Handlowo Usługowa "S" wynajmowanego budynku nie opuściła pomimo , że od dnia l września 2008r. nie było między stronami zawartej umowy najmu i żadne faktury VAT nie były przez Zespół Szkół Budowlanych wystawiane. Firma "S" wpłacała natomiast co miesiąc na rachunek bankowy szkoły, kwoty dotychczasowego czynszu , które wnioskodawca przekazywał na otwarte specjalnie na ten cel konto depozytowe.

Obecnie Wnioskodawca jest w trakcie podpisywania ugody z Firmą "S", na podstawie której Firma "S" zobowiązana będzie do wpłacenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wszystkie środki finansowe po dniu 31sierpnia 2008 r. przez Firmę "S" nie były przez Wnioskodawcę wydatkowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie czy uzyskane od dnia l września 2008r. środki finansowe Wnioskodawca może potraktować jako odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania i zwolnić z opodatkowania podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, środki te nie podlegają opodatkowaniu ponieważ Wnioskodawca traktuje je jako wpłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości. W związku z tym nie można traktować ich, jako wynagrodzenia należnego właścicielowi za użytkowany lokal w rozumie art. 5 ust. 1 pkt l ustawy o VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej działając z upoważnienia Ministra Finansów, na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. / oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego ( Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) w interpretacji z dnia 7 grudnia 2009 r. nr [...] uznał , iż stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Jego zdaniem środki finansowe otrzymane przez wnioskodawcę za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowią wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości za okres nieobjęty umową, które w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Z przepisu art. 659 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, póz. 93 ze zm.) wynika, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemny rzecz do używania, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów