Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Wójta Gminy C., w przedmiocie podatku od nieruchomości
Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 740/11 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 października 2012 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Bogusław Wolas (spr.), Sędzia: WSA Agnieszka Jakimowicz, Sędzia: WSA Nina Półtorak, Protokolant: Aleksandra Osipowicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 października 2012 r., sprawy ze skargi Stowarzyszenia "S" w W., na interpretację indywidualną Wójta Gminy C., z dnia 8 lutego 2011 r. Nr [...], w przedmiocie podatku od nieruchomości - skargę oddala -

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
6561
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy
Uzasadnienie strona 1/2

Stowarzyszenie "S" z siedzibą w W., dalej zwane "Stowarzyszeniem", zwróciło się do Wójta Gminy C. o udzielenie pisemnej interpretacji, czy jest podatnikiem podatku od nieruchomości w myśl art.3 oraz w związku z art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), dalej zwanej "u.p.o.l.", a także o interpretację art. 7 ust. 2 pkt 4 tej ustawy.

Wnioskodawca podał, że Stowarzyszenie "S" prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej w W. w budynku byłej szkoły podstawowej na podstawie zawartej z Gminą C. - właścicielem budynku - umowy o bezpłatne użyczenie. Zakład Aktywności Zawodowej posiada status zakładu aktywności zawodowej nadany odpowiednią decyzją Wojewody M. W związku z tym wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie prowadzące Zakład Aktywności Zawodowej w budynku, którego właścicielem jest Gmina C. jest podatnikiem podatku od nieruchomości w myśl art. 3 oraz w związku z art. 2 ust. 3 pkt 3 u.p.o.l. od tego budynku? Wniósł także o interpretację art. 7 ust. 2 pkt 4 u.p.o.l.

Zdaniem Stowarzyszenia, nie może ono być podatnikiem podatku od nieruchomości, w zakresie prowadzonej w budynku byłej szkoły podstawowej działalności zakładu aktywności zawodowej, gdyż nie jest właścicielem tej nieruchomości, a tylko biorącym w użyczenie nieruchomość stanowiącą własność Gminy C. Obowiązek podatkowy spoczywa na właścicielu nieruchomości, który zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 3 u.p.o.l. nie podlega opodatkowaniu. Wnioskodawca argumentował ponadto, że skoro nie może być podatnikiem podatku od nieruchomości, to nie może korzystać z ulgi dla prowadzących zakład aktywności zawodowej, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4 u.p.o.l.

W wydanej dnia 8 lutego 2011r. interpretacji indywidualnej nr [...], Wójt Gminy C. uznał stanowisko Stowarzyszenia za nieprawidłowe. Wskazał, że w myśl art. 3 ust. 1 pkt 4 u.p.o.l. podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące posiadaczami nieruchomości lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie to wynika z umowy zawartej z właścicielem lub z innego tytułu prawnego. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera własnej definicji kategorii posiadania. Kategorie te został określone w przepisach kodeksu cywilnego. W myśl art.336 k.c. posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten kto nią włada jako użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo z którym łączy się określone władztwo nad rzeczą cudzą (posiadacz zależny). Za posiadacza może więc uchodzić wyłącznie podmiot sprawujący faktyczne władztwo nad rzeczą. Natomiast zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 pkt 4 u.p.o.l. od podatku od nieruchomości zwalnia się zakłady aktywności zawodowej.

Skoro więc Stowarzyszenie prowadzące Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi swoją działalność w oparciu o umowę zawartą z właścicielem, to uznać go należy za podatnika podatku od nieruchomości, który na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 4 u.p.o.l. jest zwolniony od tego podatku w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie zakładu aktywności zawodowej.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
6561
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wójt Gminy