Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od towarów i usług za I
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kowalski Sędziowie: Sędzia NSA Teresa Porczyńska Sędzia WSA Tomasz Adamczyk (spr.) Protokolant: St. sekretarz sądowy Dominika Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 maja 2019 r. sprawy ze skargi C. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku od towarów i usług za I - III, IV kwartał 2004 r., I, III - IV kwartał 2005 r., I - II kwartał 2006 r., I - II kwartał 2008 r. oraz w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2004-2008 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. przyznaje i nakazuje wypłacić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi adwokatowi M. Ś. kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/12

Zaskarżoną decyzją z [...] r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia [...] r. w przedmiocie odmowy C. M. umorzenia zaległości w podatku od towarów i usług za I - III, IV kwartał 2004 r., I, III - IV kwartał 2005 r., I - II kwartał 2006 r., I - II kwartał 2008 r. oraz w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2004-2008

W uzasadnieniu decyzji wyjaśniono, że C. M. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z wnioskiem umorzenie wszystkich należności podatkowych, odsetek za zwłokę, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, wskazując na swoją bardzo trudną sytuację ekonomiczną. Podkreślił, że prowadzone od kilkunastu lat postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne oraz, że jest bankrutem - nie posiada żadnego majątku ruchomego, ani finansowego. Dom, w którym mieszka (współwłasność żony) obciążony jest hipoteką zwykłą na rzecz PKO BP S.A. oraz hipoteką przymusową na rzecz innych wierzycieli (m.in. Urząd Skarbowy, ZUS, KRUS, Urząd Gminy). Podatnik wskazał, że od 2006 r. posiada zawartą z żoną umowę o rozdzielności majątkowej, nie prowadzi z nią wspólnego gospodarstwa domowego. Żona utrzymuje niepełnosprawną córkę. Podatnik wymienił i opisał swoje decyzje ekonomiczne, które przyczyniły się do powstania zaległości podatkowych (spłata kredytu bankowego kosztem regulowania zobowiązań podatkowych, wypadki losowe, tj. wypadki komunikacyjne, strata transportu drobiu, kryzys gospodarczy, zatory płatnicze).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł., wydał w dniu [...] lutego 2017 r. decyzję, którą odmówił wnioskodawcy umorzenia:

1) zaległości w podatku od towarów i usług za I - III, IV kwartał 2004 r., I, III - IV kwartał 2005 r., I - II kwartał 2006 r., I - II kwartał 2008 r. oraz w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2004-2008b)

2) odsetek od zaliczek na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za poszczególne miesiące lat 2005 - 2008 w łącznej .wysokości 3.004,00 zł, oraz umorzył postępowanie podatkowe w części dotyczącej umorzenia opłaty prolongacyjnej z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

Organ pierwszej instancji ocenił, że z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną podatnika uznać należy, że została spełniona przesłanka ważnego interesu podatnika nie stwierdził natomiast wystąpienia drugiej z przesłanek umożliwiających udzielenie ulgi podatkowej, tj. interesu publicznego.

Od decyzji organu I instancji strona wniosła odwołanie.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. uchylił decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dniu [...] lutego 2017 r. i przekazał sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł. po uprzednim wezwaniu podatnika do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia materiału dowodowego wydał w dniu [...] r. decyzję, którą ponownie odmówił umorzenia objętych wnioskiem należności.

Od powyższej decyzji strona wniosła odwołanie.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Ł. w pierwszej kolejności wyjaśnił, powołując się na art. 70 § 1, art. 70 § 4, art. 70 § 2 pkt 1, art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, że:

Strona 1/12
Inne orzeczenia o symbolu:
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej