Sentencja

uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji po wznowieniu postępowania.

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie wyroku z dnia 25 marca 1997 r. I SA/Lu 508/96.

Strona 1/1