Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w L. z 28 maja 2002 r. nr 122/ 2002 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w L. z 25 kwietnia 2002 r. nr 1413/XLIX/2002 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta L.
Tezy

1. Wniosek komisji rewizyjnej "sam w sobie" nie podlega głosowaniu, a jedynie ma służyć wzbogaceniu obrazu i poszerzeniu wiedzy rady gminy o stopniu wykonania jej własnego budżetu.

2. Sformułowanie zawarte w art. 28b ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm./: "w sprawie absolutorium" wskazuje, iż bezwzględna większość ustawowego składu rady wymagana jest dla podjęcia uchwały zarówno w sprawie udzielenia, jak i nieudzielenia absolutorium.

Każde zatem głosowanie "w sprawie udzielenia absolutorium" /art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych - Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zm./, nawet przy negatywnym wniosku komisji rewizyjnej, który, jak wyżej przytoczono, "sam w sobie" nie podlega głosowaniu, doprowadzi do definitywnego głosowania "w sprawie absolutorium" /jego udzielenia lub nie/. Co do zasady, głosowanie przeprowadza się "za" /czymś, kimś/, a nie "przeciw".

Sformułowanie uchwały poddanej pod głosowanie "o nieudzielenie absolutorium" i jej odrzucenie w wyniku nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nie powoduje automatycznego przyjęcia, iż zarząd uzyskał absolutorium, świadczy jedynie o tym, iż nie podjęto uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu 12 lipca 2002 r. sprawy ze skargi Gminy L. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w L. z 28 maja 2002 r. nr 122/ 2002 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w L. z 25 kwietnia 2002 r. nr 1413/XLIX/2002 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta L. - oddalił skargę.

Uzasadnienie strona 1/7

Zaskarżoną uchwałą nr 122/2002 z 28 maja 2002 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w L. stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej w L. z 25 kwietnia 2002 r. nr 1413/XLIX/2002 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta L., jako sprzecznej z art. 28b ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591 ze zm./.

W uzasadnieniu swojej uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa podała, iż z treści nie zatwierdzonego protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej z 25 kwietnia 2002 r. wynika, iż przewodnicząca Rady Miejskiej poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nieudzielenia Zarządowi Miasta absolutorium za 2001 rok, zawierający wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Zarządowi Miasta. Po ustaleniu wyników głosowania - przy 21 głosach "za", 27 "przeciw" i 5 "wstrzymujących się" - przewodnicząca stwierdziła, że wniosek Komisji Rewizyjnej nie uzyskał wymaganej większości głosów, w związku z tym Rada Miasta L. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Miasta absolutorium za 2001 rok. Uchwałę tej treści, tj. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta L., przekazano 30 kwietnia 2002 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tej sytuacji Kolegium Izby zarzuciło badanej uchwale istotne naruszenie prawa - przepisów art. 28b ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, bowiem zgodnie z nim, uchwały w sprawie absolutorium podejmowane są bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Przy 55 osobowym ustawowym składzie Rady Miejskiej w L. większość ta wynosi co najmniej 28 radnych opowiadających się "za".

W toku postępowania nadzorczego przekazano Izbie rozstrzygnięcia przewodniczącej Rady Miejskiej z 17 maja 2002 r. dotyczące uwzględnienia w głosowaniu nad absolutorium głosu radnego Z. T. -na jego wniosek z 25 kwietnia 2002 r. - jako 28 głosu "przeciw uchwale o nieudzielenie absolutorium Zarządowi Miasta". 24 maja 2002 r. Izbie przedłożono pismo, w którym przewodnicząca Rady Miasta stwierdziła, iż swoje rozstrzygnięcie z 17 maja 2002 r. anulowała, co miało związek z cofnięciem przez Z. T. wniosku o zmianę protokołu i uznanie jego głosu za oddany "przeciw" nieudzieleniu absolutorium. Z pisma tego wynika także, iż Rada Miejska na sesji z 23 maja 2002 r. nie zatwierdziła protokołu z XLIX sesji z 25 kwietnia 2002 r.

W tej sytuacji dla oceny stanu faktycznego przyjęto wynik głosowania ustalony - ogłoszony - przez przewodniczącą Rady na sesji z 25 kwietnia 2002 r., potwierdzony wydrukiem pt. "Wynik głosowania nr 4, wniosek o nieudzielenie absolutorium Zarządowi Miasta". Statut Miasta L. nie reguluje sposobu liczenia głosów w głosowaniu jawnym.

A zatem, gdy pod głosowanie poddana została uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i nie uzyskała ona poparcia bezwzględnej większości ustawowego składu Rady, a jednocześnie przeciwko niej głosowało mniej radnych niż bezwzględna większość ustawowego jej składu, to - zdaniem Kolegium Izby - Rada Miejska nie rozstrzygnęła sprawy absolutorium, a jedynie odrzuciła projekt uchwały zawierający wniosek Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium.

Strona 1/7