Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Gdulewicz, Sędziowie NSA Anna Kwiatek, NSA Danuta Małysz (spr.), Protokolant asyst. Anna Strzelec, po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2004 r. sprawy ze skargi A. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz A. M. kwotę 10 ( dziesięć ) zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/2

Uzasadnienie.

Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...], Nr [...], wydanym na podstawie art.134, art.141 § 2 i art.144 kpa, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że zażalenie A. M. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...], Nr [...], w przedmiocie stanowiska w zakresie zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, wniesione zostało z uchybieniem terminu do jego wniesienia.

W uzasadnieniu powyższego postanowienia podano, iż zgodnie z art.141 § 2 kpa zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Z potwierdzenia odbioru postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia [...], Nr [...], wynika, że zostało ono doręczone w dniu 18 września 2003 roku. Doręczenie nastąpiło zgodnie z art.39 i art.42 kpa. Postanowienie zawierało pouczenie co do terminu wniesienia środka odwoławczego.

Bieg terminu do wniesienia zażalenia rozpoczął się dnia 19 września 2003 roku i upłynął z dniem 25 września 2003 roku.

Zażalenie wniesione zostało dnia 29 września 2003 roku, tj. bezspornie po upływie ustawowego terminu.

Strona nie wnosiła o przywrócenie uchybionego terminu.

Na powyższe postanowienie A. M. wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie.

Żądając stwierdzenia nieważności zaskarżonego postanowienia jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa, w uzasadnieniu skargi skarżący podniósł, że przesyłkę zawierającą zażalenie nadał w urzędzie pocztowym dnia 25 września 2003 roku, jako list polecony nr 44220. Zatem zażalenie zostało wniesione w terminie.

Na okoliczność nadania wymienionej przesyłki skarżący załączył do skargi potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich stron książki korespondencji i książki pocztowej prowadzonej przez niego kancelarii podatkowej.

Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie, podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu, a ustosunkowując się do twierdzeń skargi stwierdził, że załączone do skargi kserokopie są niewiarygodne, zaś w sprawie nie miało miejsca doręczenie za pośrednictwem poczty, bowiem przedmiotowe zażalenie złożone zostało bezpośrednio do Urzędu Skarbowego w P..

Rozpoznając sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art.3 i art.106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz.1271/ z dniem 1 stycznia 2004 roku utraciła moc ustawa z dnia 11 maja 1995 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. Nr 74, poz.368 z późn. zm./ i przestały funkcjonować ośrodki zamiejscowe tego Sądu, a w ich miejsce powstały wojewódzkie sądy administracyjne /art.85 powołanej ustawy/.

Stosownie do art.97 § 1 powołanej ustawy sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 roku i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wobec tego sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, będący sądem właściwym zgodnie z art.13 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. Nr 153, poz.1270/.

Strona 1/2