Orzeczenia NSA

I SA/Lu 729/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-02-12

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Chitrosz, Sędziowie WSA Krystyna Czajecka-Szpringer (spr.),, Asesor WSA Małgorzata Fita, Protokolant Stażysta Kamil Rutkowski, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 stycznia 2008 r. sprawy ze skargi A. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...], nr [...]; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości; III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz A. J. kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej


Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania A. J. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] w sprawie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, iż organ pierwszej instancji określając wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 4.000 zł. przyjął, że przychodu uzyskanego z tytułu zbycia udziału we własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nie wydatkowano na cele mieszkaniowe, o których mowa wart. 21 ust 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem podlega on opodatkowaniu.

W odwołaniu od powyższej decyzji pełnomocnik A. J. wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości lub o jej ponowne rozpatrzenie przez organ pierwszej instancji zarzucił., iż Naczelnik Urzędu Skarbowego błędnie ustalił stan faktyczny, bowiem oparł swoje rozstrzygnięcia na bezpodstawnej tezie, że odliczenie z tytułu wydatków i nakładów poczynionych na remont budynku mieszkalnego i budowę budynku mieszkalnego przysługuje jedynie temu podatnikowi, który został wskazany jako właściciel gruntu, przy czym stanowisko takie jest efektem nieprawidłowego zastosowania przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Odrębność majątkowa gruntu, na którym znajdują się remontowane i budowane budynki mieszkalne oraz fakt wystawienia dowodów sprzedaży wyłącznie na nazwisko męża nie może, pozbawiać podatnika prawa do skorzystania z ulgi w sytuacji, gdy podatnik dokonywał nakładów na budowę budynku mieszkalnego, który z całą pewnością wchodzi w skład jego wspólnego z małżonkiem majątku. Pełnomocnik podkreślił, iż od momentu, gdy budynek przewyższył swoją wartością wartość działki - to własność budynku, a nie działki decyduje o jego statusie. Sytuacja, gdy tylko jeden z małżonków jest właścicielem nieruchomości gruntowej nie wyklucza wspólnego ponoszenia wydatków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ich obojga z majątków odrębnych każdego z nich, skoro w sferze bieżących wydatków i wpływów finansowych nie ma ścisłego podziału na majątek żony i męża. Wystawienie faktur na nazwisko męża oraz oświadczenia wiedzy zawarte w aktach notarialnych na zakup działek nie mają żadnego znaczenia w sprawie, skoro podatnik ponosił wydatki na wspólne potrzeby mieszkaniowe.

Organ odwoławczy po dokonaniu analizy zebranego materiału dowodowego oraz zarzutów odwołania nie znalazł podstaw do zmiany decyzji pierwszej instancji.

Wskazał, iż okolicznością bezsporną jest, że w dniu 4 lutego 2004 r. na mocy aktu notarialnego Rep. A [...] podatniczka wspólnie z małżonkiem zbyła nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny, położony w budynku przy ulicy Ś w W. za cenę 80.000 zł., nabyty na podstawie aktu notarialnego z dnia 28 października 2003 r., Rep. A Nr[...]. W dniu 17 lutego 2004 r. zostało złożone oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanych ze sprzedaży środków na własne potrzeby mieszkaniowe. Jako dowód wydatkowania przychodu osiągniętego ze sprzedaży przedstawione zostały faktury na zakup materiałów budowlanych i usług na kwotę 63.212,63 zł wystawione na nazwisko męża podatniczki M. J.. Z oświadczenia z dnia 23 stycznia 2007 r. wynika, iż przedstawione faktury dotyczą wydatków związanych z remontem i modernizacją nieruchomości przy ulicy N. 7 oraz budową budynku mieszkalnego przy ulicy N. 7a. Do oświadczenia dołączono tytuły prawne do w/w nieruchomości, tj. akty notarialne z dnia 8 października 1991 r oraz z dnia 5 lipca 2002 r. Z treści aktu notarialnego z dnia 8 października 1999 r., Rep A Nr [...] wynika, iż zakupu nieruchomości przy ulicy N. 7 dokonał M. J. za fundusze odrębne pochodzące z darowizny od ojca do majątku odrębnego. Ze znajdującego się w aktach sprawy pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy N. 7 a wynika także, iż wnoszony jest on również na gruncie stanowiącym odrębny majątek M. J.

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, iż stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późno zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. dochody uzyskane ze sprzedaży stanowią źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, gdy sprzedaż została dokonana przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Na podstawie art. 28 ust 2 w/w ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. przychód ten podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatek jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży, chyba że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie o zamiarze wydatkowania uzyskanego przychodu na cele określone wart. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z w/w przepisem, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a)c), z zastrzeżeniem ust 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

- na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

- na nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego. gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

Dyrektor Izby Skarbowej podzielił stanowisko organu pierwszej instancji, iż podatniczka nie może skorzystać ze zwolnienia przychodu ze sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, bowiem uzyskanego przychodu nie wydatkowała na budowę i remont własnego budynku mieszkalnego, lecz na powiększenie majątku odrębnego współmałżonka. Powołując się na przepisy art. 47 § 1 i art. 48 Kodeksu cywilnego stwierdzi, iż w sytuacji istniejącej między małżonkami wspólnoty majątkowej, gdy tylko jeden z małżonków jest właścicielem nieruchomości gruntowej, na której wznoszony (remontowany) jest budynek mieszkalny i ponosi, udokumentowane wystawionymi wyłącznie na jego osobę fakturami VAT wydatki na budowę (remont) tego domu, niemożliwe i niedopuszczalne jest zmniejszenie podatku dochodowego przed drugiego małżonka, dokonane na podstawie art. 21 ust 1 pkt 32 lit. a) ustawy podatkowej. Odmienna teza stawałaby w sprzeczności z regułami wykładni przepisów o charakterze wyjątkowym, a takim niewątpliwie jest normujący zwolnienie podatkowe w/w przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących błędnego zastosowania przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego organ odwoławczy wskazał, iż w myśl art. 3 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiągniętych przez nich dochodów. Skoro małżonkowie osiągnęli przychód ze sprzedaży majątku wspólnego, to dla celów podatkowych (ustalenia podstawy opodatkowania każdego z nich) należało wykorzystać art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowiący, że oboje małżonkowie (co do zasady) mają równe udziały w majątku wspólnym (por. wyrok NSA z dnia 21.12.2005 r. sygn. Akt II FSK 120/05)., Zdaniem organu odwoławczego nie stanowi naruszenia prawa podatkowego posiłkowe sięgnięcie przez organ podatkowy pierwszej instancji do unormowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących ustroju majątkowego między małżonkami, gdyż - jak to wynika ze stanu faktycznego sprawy - istniejące w małżeństwie stosunki majątkowe mają wpływ na proces dowodzenia stosownymi dokumentami faktu poniesienia wydatku na cele określone wart. 21 ust 1 pkt 32 lit a) ustawy. W żadnym zaś razie nie można zgodzić się z zawartą w odwołaniu sugestią, że od momentu, gdy wartość wzniesionego budynku przewyższy swoją wartością wartość działki, to wartość budynku a nie działki decyduje o jej statusie. Pogląd taki nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach prawa.

Na powyższą decyzję A. J. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wnosząc o jej uchylenie oraz poprzedzającej ją decyzji pierwszej instancji Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie prawa, a w szczególności: błędne zastosowanie przepisu art. 1 ust. 1 pkt. 32 w zw. z art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 47 i 48 kodeksu cywilnego a także art. 31, art.33 i art.43 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ponadto zarzuciła organowi podatkowemu niewłaściwe przeprowadzenie postępowania dowodowego a przede wszystkim błędną ocenę zebranego w sprawie materiału dowodowego, co stanowi naruszenie art. 122 i 187 § 1 Ordynacji.

W uzasadnieniu skargi Skarżąca podniosła, iż wraz z małżonkiem wydatkowała środki ze sprzedaży prawa do lokalu na budowę wspólnego domu. W jej ocenie dla sprawy bez znaczenia jest fakt, że działka gruntu, na której małżonkowie wybudowali wspólny dom wchodzi do odrębnego majątku małżonka Skarżącej. Ocena wyjaśnień Skarżącej przeprowadzona została w sposób dowolny i błędny poprzez przyjęcie, że przychody uzyskane przez nią ze zbycia prawa do lokalu nie zostały przekazane na wspólne cele mieszkaniowe. Organy podatkowe prawidłowo zastosowały art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, uznając, że połowa kwoty 80.000 zł stanowiącej przychód ze zbycia wspólnego mieszkania przypada na Skarżącą, ale błędnie zastosowały ten przepis do wydatków poczynionych wspólnie przez małżonków J.na wspólne cele mieszkaniowe. Błąd ten jest, zdaniem Skarżącej, konsekwencją niewłaściwej wykładni przepisów art. 31 i art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a co za tym idzie- niewłaściwej wykładni art. 21 ust. 1 pkt 32 i art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przede wszystkim nieprawidłowe przeprowadzenie postępowania dowodowego

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację przedstawioną w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Dokonując kontroli zaskarżonej decyzji pod względem jej zgodności z prawem (art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych - Dz.U. Nr 153, poz.1269 oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) zwanej dalej ppsa - stwierdzić należy, iż zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja pierwszej instancji podlegają uchyleniu, chociaż z innych powodów, niż wskazane w skardze.

Organy podatkowe ustaliły, że w dniu 4 lutego 2004 r Skarżąca wspólnie z małżonkiem zbyła nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny za cenę 80.000 zł., nabyty u dnia 28 października 2003 r. W dniu 17 lutego 2004 r. złożyła oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanych ze sprzedaży udziału we własnościowym prawie do tego lokalu środków na własne potrzeby mieszkaniowe. Jako dowód wydatkowania przychodu osiągniętego ze sprzedaży przedstawiła faktury na zakup materiałów budowlanych i usług na kwotę 63.212,63 zł wystawione na nazwisko męża M.J. które zgodnie z jej oświadczeniem dotyczą wydatków związanych z remontem i modernizacją nieruchomości przy ulicy N. oraz budową budynku mieszkalnego przy ulicy N. 7a organy podatkowe nie kwestionowały faktu dokonania tych wydatków i ich przeznaczenia. Z przedstawionego przez Skarżącą aktu notarialnego z dnia 8 października 1991 r. wynika , iż zakupu nieruchomości przy ulicy N. 7 dokonał M. J. za fundusze odrębne pochodzące z darowizny od ojca do majątku odrębnego. Ze znajdującego się w aktach sprawy pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy N. 7 a z dnia 4 października 2004 r. wynika, iż wnoszony jest on również na gruncie stanowiącym odrębny majątek M. J.

Sprzedaż prawa do spółdzielczego lokalu mieszkalnego nastąpiła w dniu 4 lutego 2004 r. , w sprawie mają więc zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zmianami) zwanej dalej "u.p.d.o.f." obowiązujące w tym dniu.

Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit b u.p.d.o.f. stanowi, iż jednym ze źródeł podlegających opodatkowaniu przychodów jest odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Zgodnie z przepisem art. 28 u.p.d.o.f. dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w w/w. przepisie nie łączy się z dochodami z innych źródeł, a podatek od tego dochodu ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, chyba że podatnik w tym terminie złoży oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży wyda na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit e u.p.d.o.f.. Ten ostatni przepis stanowi , że wolne od podatku dochodowego są: przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej nie później, niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży : na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Przepis ten nie wskazuje, kto i na kogo ma wydatkować przychody uzyskane ze sprzedaży wskazanych w tym przepisie nieruchomości, budynków mieszkalnych i praw do lokali spółdzielczych. Dla skorzystania ze zwolnienia przychodów , o których mowa wyżej istotny jest sam fakt wydatkowania uzyskanej kwoty.

Takie też stanowisko przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 grudnia 2006 r., sygn. akt. II FSK 3/06. W orzeczeniu tym stwierdził: "z wykładni gramatycznej tego przepisu (art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f) nie wynika, kto i na kogo ma wydatkować przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c. Istotny jest sam fakt wydatkowania uzyskanej kwoty, wtedy bowiem zostanie spełniona norma z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f. Nie ma także znaczenia okoliczność, czy wydatkowania dokonał podatnik, czy małżonek, ważne jest, aby przychód został wydatkowany. Z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f. wynika, że warunkiem zwolnienia od opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości jest wyłącznie przeznaczenie tych przychodów (lub ich części) na nabycie w kraju, nie później niż w okresie roku od dnia sprzedaży innego budynku lub lokalu mieszkalnego. (...) jedynym warunkiem wynikającym z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f. jest wyłącznie przeznaczenie tych przychodów (lub ich części) na nabycie w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży innego budynku lub lokalu mieszkalnego. Przepis ten zatem nie stawia warunku w postaci, kto ma wydatkować i ewentualnie na kogo ma być wydatkowany przychód uzyskany ze sprzedaży. (....) za uzasadnioną należy uznać tezę, że art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f. (w stanie prawnym obowiązującym w 1999 r.) nie wskazuje wprost osoby, która zobowiązana jest do wydatkowania przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f. Może nią być osoba inna niż ta, która powyższy przychód uzyskała np. współmałżonek, który wspomniany przychód uzyskał w wyniku podziału majątku dorobkowego i wydatkował go na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f.".

Co prawda cytowane wyżej orzeczenie dotyczy stanu prawnego obowiązującego w 1999 r., jednak zachowuje pełną aktualność także pod rządem przepisów obowiązujących w dacie uzyskania przez Skarżącą przychodu ze sprzedaży udziału we własnościowym prawie do lokalu spółdzielczego, tj w dniu 4 lutego 2004 r., bowiem, mimo późniejszych licznych nowelizacji przepisów u.p.d.o.f. ustawodawca nie sprecyzował, kto jest obowiązany do wydatkowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f.

. W dniu 4 lutego 2004 r. małżonkowie J. sprzedali spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w W. przy ul. Ś. 10. za cenę 80.000 zł. Sprzedaż powyższego prawa nastąpiła przed upływem pięciu lat od dnia jego nabycia. W okresie od 25 marca 2004 r. do 19 grudnia 2005 r. mąż Skarżącej - M. J. dokonał wydatków w kwocie 63.212,63 zł związanych z budową budynku mieszkalnego położonego w D. przy ul N. 7a oraz remontem i modernizacją budynku mieszkalnego położonego w D. przy ul N. 7, które to nieruchomości stanowią jego majątek odrębny. Z oświadczenia Skarżącej wynika, iż wydatki te zostały sfinansowane z przychodu przez nią uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, o którym mowa wyżej. Zatem uzyskany przychód ze sprzedaży mieszkania został wydatkowany przez męża Skarżącej na budowę, remont i modernizację własnych budynków mieszkalnych, tym samym zrealizowana została ustawowa przesłanka uprawniająca do ulgi podatkowej.

Z tych względów na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a oraz art. 152 ppsa Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w pkt I i II wyroku. Orzeczenie o kosztach postępowania sądowego uzasadnia art. 200 i 205 § 2 i § 4 tej ustaw

Inne orzeczenia o symbolu:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej

Szukaj inne orzeczenia NSA: