Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Chitrosz, Sędziowie WSA Krystyna Czajecka-Szpringer (spr.),, Asesor WSA Małgorzata Fita, Protokolant Stażysta Kamil Rutkowski, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 stycznia 2008 r. sprawy ze skargi A. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...], nr [...]; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu w całości; III. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz A. J. kwotę [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie strona 1/5

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu odwołania A. J. od decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] w sprawie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, iż organ pierwszej instancji określając wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 4.000 zł. przyjął, że przychodu uzyskanego z tytułu zbycia udziału we własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nie wydatkowano na cele mieszkaniowe, o których mowa wart. 21 ust 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem podlega on opodatkowaniu.

W odwołaniu od powyższej decyzji pełnomocnik A. J. wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości lub o jej ponowne rozpatrzenie przez organ pierwszej instancji zarzucił., iż Naczelnik Urzędu Skarbowego błędnie ustalił stan faktyczny, bowiem oparł swoje rozstrzygnięcia na bezpodstawnej tezie, że odliczenie z tytułu wydatków i nakładów poczynionych na remont budynku mieszkalnego i budowę budynku mieszkalnego przysługuje jedynie temu podatnikowi, który został wskazany jako właściciel gruntu, przy czym stanowisko takie jest efektem nieprawidłowego zastosowania przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Odrębność majątkowa gruntu, na którym znajdują się remontowane i budowane budynki mieszkalne oraz fakt wystawienia dowodów sprzedaży wyłącznie na nazwisko męża nie może, pozbawiać podatnika prawa do skorzystania z ulgi w sytuacji, gdy podatnik dokonywał nakładów na budowę budynku mieszkalnego, który z całą pewnością wchodzi w skład jego wspólnego z małżonkiem majątku. Pełnomocnik podkreślił, iż od momentu, gdy budynek przewyższył swoją wartością wartość działki - to własność budynku, a nie działki decyduje o jego statusie. Sytuacja, gdy tylko jeden z małżonków jest właścicielem nieruchomości gruntowej nie wyklucza wspólnego ponoszenia wydatków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych ich obojga z majątków odrębnych każdego z nich, skoro w sferze bieżących wydatków i wpływów finansowych nie ma ścisłego podziału na majątek żony i męża. Wystawienie faktur na nazwisko męża oraz oświadczenia wiedzy zawarte w aktach notarialnych na zakup działek nie mają żadnego znaczenia w sprawie, skoro podatnik ponosił wydatki na wspólne potrzeby mieszkaniowe.

Organ odwoławczy po dokonaniu analizy zebranego materiału dowodowego oraz zarzutów odwołania nie znalazł podstaw do zmiany decyzji pierwszej instancji.

Wskazał, iż okolicznością bezsporną jest, że w dniu 4 lutego 2004 r. na mocy aktu notarialnego Rep. A [...] podatniczka wspólnie z małżonkiem zbyła nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny, położony w budynku przy ulicy Ś w W. za cenę 80.000 zł., nabyty na podstawie aktu notarialnego z dnia 28 października 2003 r., Rep. A Nr[...]. W dniu 17 lutego 2004 r. zostało złożone oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanych ze sprzedaży środków na własne potrzeby mieszkaniowe. Jako dowód wydatkowania przychodu osiągniętego ze sprzedaży przedstawione zostały faktury na zakup materiałów budowlanych i usług na kwotę 63.212,63 zł wystawione na nazwisko męża podatniczki M. J.. Z oświadczenia z dnia 23 stycznia 2007 r. wynika, iż przedstawione faktury dotyczą wydatków związanych z remontem i modernizacją nieruchomości przy ulicy N. 7 oraz budową budynku mieszkalnego przy ulicy N. 7a. Do oświadczenia dołączono tytuły prawne do w/w nieruchomości, tj. akty notarialne z dnia 8 października 1991 r oraz z dnia 5 lipca 2002 r. Z treści aktu notarialnego z dnia 8 października 1999 r., Rep A Nr [...] wynika, iż zakupu nieruchomości przy ulicy N. 7 dokonał M. J. za fundusze odrębne pochodzące z darowizny od ojca do majątku odrębnego. Ze znajdującego się w aktach sprawy pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy N. 7 a wynika także, iż wnoszony jest on również na gruncie stanowiącym odrębny majątek M. J.

Strona 1/5