Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej, wymiaru należności celnych i podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Ryszard Maliszewski, Sędziowie sędzia WSA Wiesława Pierechod,, sędzia WSA Zofia Skrzynecka (spr.), Protokolant Paweł Guziur, po rozpoznaniu Olsztynie na rozprawie w dniu 10 września 2008r. sprawy ze skargi spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[...]". nr "[...]" w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego co do klasyfikacji taryfowej, wymiaru należności celnych i podatku od towarów i usług oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/8

Zaskarżoną decyzją z dnia "[...]" Dyrektor Izby Celnej uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia "[...]" wydaną wobec Spółki A z siedzibą w B. i dokonał zmiany klasyfikacji taryfowej oraz określenia kwoty długu celnego i kwoty podatku od towarów i usług z tytułu importu.

Z przedstawionego w decyzji organu I instancji stanu faktycznego sprawy wynikało, że w dniu "[...]" T.N. - agent celny Spółki B z siedzibą w W., zgłosił w imieniu skarżącej Spółki do procedury dopuszczenia do obrotu w Oddziale Celnym, towar zadeklarowany jako węglowodory gazowe; skroplone; mieszanina propan - butan.

Naczelnik Urzędu Celnego wskazał, że po przyjęciu zgłoszenia celnego, działając na podstawie art. 68 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 302 z dnia 19.1 0.1992r. ze zm.), przystąpiono do jego weryfikacji polegającej na kontroli zgłoszenia celnego i załączonych do niego dokumentów m.in. certyfikatów jakościowych. Organ wskazał, ze w wyniku tych czynności ustalono, że dla towaru z 6 cystern, objętych zgłoszeniem węglowodorem przeważającym ilościowo był butan (zawartość w granicach 48,84%-54,93%, kod CN 2711 13 97 00), zaś dla towaru z pozostałych 8 cystern węglowodorem przeważającym ilościowo był propan (zawartość w granicach 49,50%-52,08%, kod CN 2711 12 97 00).

Mając powyższe na uwadze, Naczelnik Urzędu Celnego w decyzji z dnia "[...]" dokonał zmiany klasyfikacji taryfowej towaru z CN 2711 19 00 00 (stawka cła 0%) na kod CN 2711 13 97 00 dla butanu oraz kod CN 2711 12 97 00 dla propanu (w obu przypadkach stawka cła 0,7%), co spowodowało zwiększenie kwoty cła wynikającej z długu celnego oraz kwoty podatku VAT.

Dyrektor Izby Celnej, rozpatrując sprawę w związku ze złożonym odwołaniem, powołał jako podstawę prawną art. 20 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, zgodnie z którym w przypadku powstania długu celnego wymagane zgodnie z prawem należności celne określone są na podstawie Taryfy Celnej Wspólnot Europejskich. Stosownie do art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L nr 256 z 07.09.1987r. ze zm.) Komisja ustanawia nomenklaturę towarów, zwaną dalej Nomenklaturą Scaloną (CN) w celu jednoczesnego spełnienia wymogów zarówno Wspólnej Taryfy Celnej, danych statystycznych w dziedzinie handlu zewnętrznego Wspólnoty oraz innych polityk Wspólnoty dotyczących przywozu lub wywozu towarów.

Organ odwoławczy wyjaśnił, że w dniu złożenia zgłoszenia celnego w przedmiotowej sprawie tj. w dniu 17 marca 2008 r. obowiązywała Nomenklatura Scalona zawarta w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1214/2007 z dnia 20 września 2007 r. zmieniającego załącznik 1 do ww. Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87. Organ zaznaczył, że w związku z faktem, że w sprawie mamy do czynienia z mieszaniną propan-butan, a mieszanina tych dwóch gazów nie została wymieniona z nazwy w Taryfie Celnej, jej właściwa klasyfikacja powinna odbywać się zgodnie z Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej. Zgodnie z uwagą 1 do działu 27 - Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne; woski mineralne, dział ten nie obejmuje chemicznych zdefiniowanych, odrębnych związków organicznych, z wyjątkiem czystego metanu i propanu, które należy klasyfikować do pozycji 2711, leków objętych pozycją 3003 lub 3004, mieszanin węglowodorowych nienasyconych objętych pozycją 3301, 3302 lub 3805. Zdaniem organu, wyłączenie mieszaniny propan - butan z działu 27 spowodowałoby konieczność klasyfikacji w dziale 29 - Chemikalia organiczne. Jednakże, jak podniósł organ, zgodnie z notami wyjaśniającymi do działu 29, odrębny, chemicznie zdefiniowany związek definiowany jest jako pojedynczy związek chemiczny o znanej strukturze, który nie zawiera innych substancji celowo dodanych podczas produkcji lub po jej zakończeniu (włącznie z oczyszczaniem). Odrębne, chemicznie zdefiniowane związki z niniejszego działu mogą zawierać zanieczyszczenia. Jednak w ocenie Dyrektora Izby Celnej, wyrażenie "zanieczyszczenia" odnosi się wyłącznie do substancji, których obecność w pojedynczym związku chemicznym wynika wyłącznie i bezpośrednio z procesu wytwarzania (łącznie z procesem oczyszczania). Zdaniem organu, pojęcie odrębnego chemicznie zdefiniowanego związku wyraźnie wskazuje, iż musi to być pojedynczy związek chemiczny. Tymczasem gaz propan - butan stanowi mieszaninę dwóch związków chemicznych tj. propanu i butanu. Reasumując, organ stwierdził, że uwaga 1 do działu 27 nie wyłącza mieszaniny propanu - butanu z działu 27; natomiast noty wyjaśniające do działu 29 wyłączają klasyfikację mieszaniny do działu 29.

Strona 1/8