Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Kantecka Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Kędzierski Sędzia WSA Wojciech Czajkowski (spr.) Protokolant Anna Gradowska po rozpoznaniu w Olsztynie na rozprawie w dniu 27 listopada 2008 r. sprawy ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[...]". nr "[...]" w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. określa, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, 3. nakazuje ściągnąć od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz Skarbu Państwa - Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie kwotę 500 (słownie pięćset) złotych, tytułem wpisu sądowego od uiszczenia którego strona skarżąca została zwolniona, 4. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz pełnomocnika strony - Adwokata kwotę 309,80 zł (słownie trzysta dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) zawierającą 52,80 zł podatku VAT tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Inne orzeczenia z hasłem:
Ulgi podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/10

Wnioskiem z dnia 25 października 2006 r. Spółka A z siedzibą w E. zwróciła się o umorzenie zaległości podatkowych w łącznej kwocie 851.056,56zł z tytułu obowiązku zwrotu zaliczek na podatek od towarów i usług za miesiące: lipiec, sierpień, październik listopad 1998 r. oraz styczeń i luty 1999 r. wraz z odsetkami za zwłokę.

Uzasadniając wniosek strona podniosła, że w latach 1997 - 1998 prowadziła inwestycję polegającą na budowie wytwórni chrupek śniadaniowych w E., w ramach której zakupiono dwie działki, wybudowano nowoczesną halę o powierzchni 1.723 m-, doprowadzono do hali przyłącza elektryczne i wodno - ściekowe oraz utwardzono i wyłożono kostką ponad 2.000 m2 placu. Dokonano także zakupu francuskiej linii produkcyjnej i maszyn pakujących. Inwestycje te, jak wskazała Spółka, w części zostały sfinansowane z kredytu bankowego. W celu pozyskania środków finansowych, Spółka wystąpiła o zwrot podatku naliczonego od nabycia towarów i usług przed powstaniem obowiązku podatkowego. Jesienią 1998 r., podczas uruchomienia linii produkcyjnej ujawniły się wady jednego z urządzeń - suszarni. Za wady te, według oświadczenia R.K. - prezesa zarządu, całkowitą odpowiedzialność ponosił dostawca urządzenia. Z kolei, podczas pożaru powstałego w czasie ponownego uruchamiania produkcji w sierpniu 1999 r. zniszczeniu uległa suszarnia i ciągi wentylacyjne.

Powyższe spowodowało, jak podniosła strona, znaczne opóźnienia w uruchomieniu produkcji, a to z kolei problemy z finansowaniem przedsięwzięcia. Kredytodawca zażądał terminowej spłaty kredytu, natomiast Urząd Skarbowy decyzją z dnia "[...]" orzekł o obowiązku zwrotu otrzymanych w latach 1998 i 1999 zaliczek podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług przed powstaniem obowiązku podatkowego w kwocie 900.045 zł wraz z odsetkami za zwłokę.

Spółka podkreśliła, że spłata powstałych zobowiązań leżała całkowicie poza jej ówczesnymi możliwościami finansowymi. W związku z powyższym, złożyła wniosek o restrukturyzację powstałego zadłużenia i przedłożyła plan restrukturyzacji. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał, że warunki restrukturyzacji nie zostały spełnione i umorzył postępowanie w tym zakresie. Pozytywnego rozstrzygnięcia nie przyniosła też Spółce droga odwoławcza. W dniu "[...]" Urząd Skarbowy podjął zawieszone postępowanie egzekucyjne.

Jak podniesiono we wniosku o umorzenie zaległości, decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie obowiązku zwrotu zaliczek podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług uniemożliwiła Spółce uruchomienie produkcji, doprowadziła do znacznego zestarzenia się nowoczesnych maszyn oraz zniszczyła zdrowie i życie właścicieli Spółki. Działania strony nigdy nie były zaś związane z zamiarem uniknięcia płacenia podatków. Wynikłe problemy nie były przez Nią zawinione i miały charakter obiektywny. Dlatego, w ocenie Spółki, decyzja o umorzeniu zaległości podatkowych będzie jak najbardziej słuszna i społecznie sprawiedliwa.

Decyzją z dnia "[...]" Naczelnik Urzędu Skarbowego odmówił umorzenia wskazanych wyżej zaległości podatkowych. Od powyższej decyzji strona złożyła odwołanie, które zostało uwzględnione przez Dyrektora Izby Skarbowej decyzją z dnia "[...]". Wydana po ponownym przeprowadzeniu postępowania decyzja również została zaskarżona odwołaniem.

Strona 1/10
Inne orzeczenia o symbolu:
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Inne orzeczenia z hasłem:
Ulgi podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej