Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu w przedmiocie określenia wysokości opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Łozowska Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędzia WSA Anna Wójcik (spr.) Protokolant Starszy inspektor sądowy Iwona Bergiel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2018 r. sprawy ze skargi A S.A. w [...] na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu z dnia 5 kwietnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu na rzecz strony skarżącej kwotę 370,00 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/10

W dniu 27 lutego 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu - powołując się na art. 271 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 - dalej określana jako "P.w.") oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2502 - określane dalej jako "rozporządzenie"- ustaliło, w formie informacji rocznej, A S.A. w [...] (dalej wskazywany jako A, skarżąca, spółka), za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2018 r. opłatę stałą za usługi wodne w wysokości 830 zł "z tytułu decyzji [...]", w tym: 827,87 zł za pobór wód powierzchniowych. Z informacji tej wynikało, iż jako podstawę wyliczenia PGW Wody Polskie przyjęło maksymalny pobór wody określony w pozwoleniu wodnoprawnym w ilości 32,74 m3/h na godzinę, co po przeliczeniu tej wielkości na sekundę dało wynik 0,009094444 m3/s.. Jednocześnie w informacji tej wskazano, że opłatę należy uiścić na rachunek PGW Wody Polskie w czterech kwartalnych ratach.

Od tej informacji rocznej strona wniosła reklamację, w której zarzuciła nieprawidłowy sposób naliczania opłaty rocznej przez Wody Polskie, gdyż została ona naliczona za pobór wody do prób hydraulicznych z rzeki [...]. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oraz operatem wodnoprawnym będącym integralną częścią tego pozwolenia, pobór wody do tych prób wynosi maksymalnie 550 m3, maksymalny strumień pobranej wody to 0,1m3/s, a okres poboru to 7 dni. Tymczasem w informacji rocznej wzięto pod uwagę czas wynoszący 365 dni. Ponadto wniosła strona o rozważenie zasadności naliczenia opłaty za 2018 r., gdyż w tymże roku nie będzie dokonywany pobór wody do próby hydraulicznej.

PGWWP Zarząd Zlewni w Opolu nie uznało reklamacji strony i decyzją z dnia 5 kwietnia 2018 r., wydaną na podstawie art. 273 ust. 6 w związku z art. 271 ust. 1 pkt 2, ust. 3; art. 14 ust. 2 i 6 pkt 2 P.w. określił spółce za okres 1 stycznia 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. opłatę stałą w wysokości 830,00 zł (słownie zł: osiemset trzydzieści złotych 00/100 groszy), w tym: 830,00 zł (osiemset trzydzieści złotych 00/100 groszy) za pobór wód powierzchniowych w ramach pkt 1 ppkt 3) decyzji [...] nr pisma [...] z dnia 19.10.2016 r. (winno być: 18.10.2016 r.)

Organ w uzasadnieniu stwierdził, że w przypadku poboru wód w wariancie przyjętym w art. 271 ust. 3 P.w., tj. wyrażoną w m3/s maksymalną ilość wody, która może być pobrana na podstawie pozwolenia wodnoprawnego - dla ustalenia wysokości opłaty stałej za pobór wód należy przyjąć tę wielkość poboru wód określoną w pozwoleniu wodnoprawnym, która po przeliczeniu na wymiar m3 na sekundę stanowić będzie maksymalną wartość. Stanowisko to znajduje uzasadnienie w funkcji opłaty stałej, którą jest powiązanie jej wysokości z maksymalną wielkością poboru wody, jaka może być pobrana z zasobów wodnych w jednostce czasu, stanowiącą także odzwierciedlenie gotowości środowiska wodnego do udostępnienia zasobów wody w ramach tej usługi wodnej. Innymi słowy, skoro wysokość opłaty stałej powiązana jest z maksymalną presją na środowisko wodne, to tylko tak dokonane obliczenie opłaty stałej polegające na oparciu się na tej wielkości poboru wód określonej w pozwoleniu wodnoprawnym, która po przeliczeniu na wymiar m3 na sekundę stanowić będzie najwyższą wartość - jest zgodne z celem tej opłaty, a także koreluje wprost z treścią art. 271 ust. 3 P.w. oraz § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia, które posługują się pojęciem maksymalnego poboru wód. Z kolei czas poboru w informacji wyrażony w dniach, wynoszący 365 dni został określony na cały rok, ponieważ w decyzji nr [...] z dnia 18.10.2016 r., która stanowi podstawę do naliczenia opłaty stałej, nie została sprecyzowana ilość dni poboru w roku. W związku z powyższym, opłata stała naliczona została za 365 dni, gdyż pozwolenie wodnoprawne ściśle nie określa, w które dni będzie dokonywany pobór, a środowisko wodne wykazuje gotowość na pobór wody przez cały rok.

Strona 1/10