Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu w przedmiocie określenia wysokości opłaty stałej za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Łozowska Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędzia WSA Anna Wójcik (spr.) Protokolant Starszy inspektor sądowy Iwona Bergiel po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2018 r. sprawy ze skargi A S.A. w [...] na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu z dnia 5 kwietnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie określenia wysokości opłaty stałej za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu na rzecz strony skarżącej kwotę 2.165,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/10

W dniu 26 lutego 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu - powołując się na art. 273 ust. 6 i art. 271 ust. 1 i 5 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2502 - określanego dalej jako "rozporządzenie") ustaliło, w formie informacji rocznej, A S.A. w [...] (określanemu dalej jako A, skarżąca, spółka), za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2018 r. opłatę stałą w wysokości 9.125 zł "z tytułu decyzji nr [...]", w tym: 9.125 zł za wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi. Z informacji tej wynikało, że jako podstawę wyliczenia opłaty PGW Wody Polskie przyjęło maksymalny zrzut wody określony w pozwoleniu wodnoprawnym o wskazanym numerze w ilości 360 m3/h na godzinę i wynoszącego po przeliczeniu 0,1 m3/s. W informacji wskazano, że opłatę należy uiścić na rachunek PGW Wody Polskie w czterech kwartalnych ratach.

Strona wniosła reklamację, w której podkreśliła, że sposób naliczania opłaty rocznej przez Wody Polskie jest nieprawidłowy, gdyż została ona naliczona za zrzut wody do rzeki [...] po próbach hydraulicznych. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym oraz operatem wodnoprawnym będącym integralną częścią tego pozwolenia, woda po zakończeniu prób hydraulicznych będzie zrzucana do rzeki [...] w ilości 550 m3, maksymalny strumień zrzuconej wody to 0,1 m3/s, a okres zrzutu to 7 dni. Tymczasem w informacji rocznej wzięto pod uwagę czas wynoszący 365 dni, co znacznie zawyża wysokość naliczonej opłaty. Ponadto strona zakwestionowała zasadność naliczenia opłaty na rok 2018 w sytuacji, gdy w tymże roku woda nie będzie pobierana do prób hydraulicznych (i w konsekwencji nie będzie odbywał się jej zrzut do rzeki [...]). Roboty te są bowiem planowane do wykonania w 2019 r.

PGWWP Zarząd Zlewni w Opolu nie uznał reklamacji strony i decyzją z dnia 5 kwietnia 2018 r., wydaną na podstawie art. 273 ust. 6 w związku z art. 271 ust. 1 pkt 4, ust. 5; art. 14 ust. 2 i 6 pkt 2 P.w. oraz art. 104 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm., dalej "K.p.a.") - określił spółce za okres 1 stycznia 2018 r. - 31 grudnia 2018 r. opłatę stałą w wysokości 9.125,00 zł w tym: 1). 9.125,00 zł za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ramach pkt 1 ppkt 4) decyzji [...] nr pisma [...] z dnia 19.10.2016 r. (winno być: 18.10.2016 r.).

Organ w uzasadnieniu stwierdził, że w przypadku wprowadzenia ścieków w wariancie przyjętym w art. 271 ust. 5 P.w., tj. wyrażoną w m3/s maksymalną ilość ścieków, która może być wprowadzona do ziemi na podstawie pozwolenia wodnoprawnego - dla ustalenia wysokości opłaty stałej za wprowadzanie ścieków do ziemi należy przyjąć tę wielkość ścieków określoną w pozwoleniu wodnoprawnym, która po przeliczeniu na wymiar m3 na sekundę stanowić będzie maksymalną wartość. Stanowisko to znajduje uzasadnienie w funkcji opłaty stałej, którą jest powiązanie jej wysokości z maksymalną wielkością zrzutu ścieków, jaka może być wprowadzona do ziemi w jednostce czasu, stanowiącą także odzwierciedlenie gotowości środowiska wodnego na przyjęcie ścieków w ramach tej usługi wodnej. Innymi słowy, skoro wysokość opłaty stałej powiązana jest z maksymalną presją na środowisko wodne, to tylko tak dokonane obliczenie opłaty stałej polegające na oparciu się na tej wielkości zrzutu ścieków określonej w pozwoleniu wodnoprawnym, która po przeliczeniu na wymiar m3 na sekundę stanowić będzie najwyższą wartość - jest zgodne z celem tej opłaty, a także koreluje wprost z treścią art. 271 ust. 5 P.w. oraz z § 1 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, które posługują się pojęciem maksymalnej ilości ścieków, jaka może być wprowadzana do wód lub do ziemi. Z kolei czas zrzutu ścieków w informacji wyrażony w dniach, wynoszący 365 dni, został określony na cały rok, ponieważ w decyzji nr [...] z dnia 18.10.2016 r., która stanowi podstawę do naliczenia opłaty stałej, nie została sprecyzowana ilość dni zrzutu w roku. W związku z powyższym, opłata stała naliczona została za 365 dni, gdyż pozwolenie wodnoprawne ściśle nie określa, w które dni będą dokonywane zrzuty, a środowisko wodne wykazuje gotowość na ich przyjęcie przez cały rok.

Strona 1/10