Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
Uzasadnienie strona 15/16

W obecnie rozpoznawanej sprawie według organu dochody z tytułu dzierżawy omawianej nieruchomości będą się kształtowały w wysokości poniżej 1% w stosunku do dochodów ogółem i dochodów własnych Województwa.

Przedstawione wyżej elementy, różnicujące oba stany faktyczne w sposób istotny, powodują, że powołanie się przez organ na opinię Szefa KAS z 17.08.2017 r. dla oceny okoliczności faktycznych i zdarzenia przyszłego objętych wnioskiem strony było nieuzasadnione. Nie wystąpiły w tej sytuacji okoliczności uzasadniające ewentualne odstąpienie od indywidualnego zwrócenia się do Szefa KAS o opinię w niniejszej sprawie.

Reasumując, w ocenie Sądu w realiach przedmiotowej sprawy nie było podstaw do odmowy wydania interpretacji indywidualnej z powołaniem się na odrębną opinię Szefa KAS wydaną w odniesieniu do różniącego się znacząco od obecnego opisu zdarzenia przyszłego, innego stanu faktycznego. W istocie organ powielił konkluzje płynące z opinii Szefa KAS, jednak nie przeanalizował dostatecznie odmienności występujących w sprawie niniejszej. Dokonana przez Sąd kontrola prawidłowości działania organu wykazała, że przedstawione zdarzenie przyszłe nie odpowiada zagadnieniu, które było przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii Szefa KAS. Tym samym organ nie był uprawniony do odmowy wydania interpretacji w oparciu o powołane w zaskarżonym postanowieniu przesłanki. Tym samym na uwzględnienie zasługiwał zarzut naruszenia przepisów art. 14b § 1 O.p., art. 14b § 5b, art. 14b § 5c O.p.

Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 217 § 2 O.p. w zw. z art. 14b § 5b O.p. Zaskarżone postanowienie zawiera elementy, o których mowa w art. 217 § 2 O.p. Fakt, iż stanowisko organu było błędne stanowił podstawę do uwzględnienia wyżej omówionych zarzutów naruszenia przepisów art. 14b § 1 O.p., art. 14b § 5b, art. 14b § 5c O.p.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że istota kontroli sądu administracyjnego polega na zbadaniu prawidłowości działania organu. Sąd uznał, że organ na obecnym etapie sprawy nie był uprawniony do uznania, że opisane przez stronę zdarzenie prowadzi do nadużycia prawa o którym mowa w art. 5 ust. 5 u.p.t.u. z uwagi na podobieństwo pomiędzy przedmiotową sprawą a sprawą będącą przedmiotem opinii Szefa KAS. Podobieństwo to jest tylko powierzchowne, gdyż w sprawie niniejszej występują istotne, wyżej opisane różnice, niepozwalające na odmowę wydania interpretacji z powołaniem się na opinię z dnia 17.08.2017 r. Natomiast Sąd nie może w ramach kontroli zaskarżonego postanowienia przesądzić czy zdarzenie przyszłe będące przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej prowadzi do nadużycia prawa o którym mowa w art. 5 ust. 5 u.p.t.u.

Kluczowe dla tej kwestii jest zwrócenie uwagi na istotę i sposób zastosowania art. 14b § 5b O.p., stanowiącego wyjątek od zasady wymienionej w § 1 tego przepisu, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z tym przepisem, nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a lub stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 u.p.t.u. Regulacja ta została wprowadzona do Ordynacji podatkowej w związku z równoległym wprowadzeniem do ustawy, w celu tamowania wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego w przypadkach podmiotów świadomie kształtujących swoje stosunki prawne w sposób zmierzający do uniknięcia podatków, przepisów art. 119a-119zf dotyczących klauzuli obejścia prawa podatkowego.

Strona 15/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
6560
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej