Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
Uzasadnienie strona 16/16

Nakłada ona na organ interpretacyjny, już w trakcie prowadzenia postępowania w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnej, obowiązek przeprowadzenia analizy, czy jakiekolwiek elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawione we wniosku mogą stanowić unikanie opodatkowania. W razie uzasadnionego przypuszczenia, że stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe mogą stanowić unikanie opodatkowania lub prowadzać do ewentualnego nadużycia prawa o którym mowa w art. 5 ust. 5 u.p.t.u. organ interpretacyjny winien powstrzymać się od wydania interpretacji, będąc jednocześnie zobowiązany do zwrócenia się do Szefa KAS o opinię, czy w konkretnym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym, odpowiednio - dochodzi albo może w przyszłości dojść - do unikania opodatkowania (art. 14b § 5c) (por.: K. Teszner, Komentarz aktualizowany do art. 14(b) ustawy - Ordynacja podatkowa [w:] L. Etel (red.), R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, K. Teszner, Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el., 2018).

Zasadnicza dla prawidłowego zastosowania spornej regulacji jest prawidłowa wykładnia pojęcia "uzasadnionego przypuszczenia". Dla spełnienia tej przesłanki istotnym jest wskazanie na pewne elementy potencjalnie świadczące o sztucznym charakterze czynności oraz zidentyfikowanie możliwej nienależnej korzyści podatkowej

Natomiast ocena ( a nie tylko przypuszczenie) możliwości zastosowania regulacji prawnych klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania czy też stwierdzenia ewentualnego wystąpienia elementów nadużycia prawa, należy do właściwego w tym zakresie organu, tj. Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, nie zaś do uprawnionego do wydawania interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej..

Natomiast Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej , w ponownym rozpoznaniu sprawy będąc związany stanowiskiem Sądu, co do braku podstaw do odmowy wydania interpretacji z powołaniem się na opinię Szefa KAS z dnia 17.08.2017 r., przed ewentualnym zwróceniem się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydanie w niniejszej sprawie opinii winien ponownie rozważyć, mając na uwadze wyżej przywołane uwagi Sądu, czy faktycznie w realiach niniejszej sprawy można mówić o "uzasadnionych przypuszczeniach", świadczących o sztucznym charakterze opisanej we wniosku czynności oraz wynikającej z niej możliwości zaistnienia nienależnej korzyści podatkowej Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ uwzględni też ocenę prawną zaprezentowaną w uzasadnieniu niniejszego wyroku.

Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione powyżej okoliczności, Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. uchylił zaskarżone postanowienie.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 i 4 p.p.s.a. oraz § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.08.2018 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1687), zasądzając na rzecz strony kwotę 580 zł, na którą składa się równowartość uiszczonego wpisu od skargi (100 zł) oraz wynagrodzenie pełnomocnika (480 zł).

Strona 16/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
6560
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej