Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
Uzasadnienie strona 2/16

Do roku 2012, w kompleksie pałacowo-parkowym w Mosznej umiejscowiony był SP ZOZ Centrum Terapii Nerwic. Wyprowadzenie SP ZOZ do nowego obiektu nastąpiło z dwóch powodów: niemożliwości dostosowania pomieszczeń Zamku do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz konieczności przeprowadzenia prac remontowych i inwestycyjnych w kompleksie pałacowo-parkowym Moszna Zamek.

Przedmiotowe prace remontowe i inwestycje Województwo Opolskie realizuje od roku 2015 etapami, w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa zamku na cele hotelowo-gastronomiczne, przebudowa budynku byłej przepompowni na cele centrum informacji turystycznej, zagospodarowanie terenu - urządzenie terenów rekreacyjnych i sportowych wraz z budową sieci, renowacją alei lipowej, przebudową fontanny i budową hangaru w ramach programu "Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej w Mosznej". Realizacja etapami wynika z braku środków finansowych na realizację całości inwestycji. W miarę pozyskiwania środków finansowych są realizowane poszczególne jej części.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z tytułu oddania nieruchomości w odpłatne użytkowanie Spółka uiszcza na rzecz wnioskodawcy opłaty roczne. Powyższe opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT (stawka 23%) i dokumentowane są fakturą. Obecnie opłaty roczne wynoszą 12.000,00 zł netto rocznie. Województwo, ustalając kwotę opłat za odpłatne użytkowanie, brało pod uwagę:

• koszty utrzymania bieżącej działalności Zamku - w przypadku nieprowadzenia działalności na jego terenie byłyby dla Województwa obciążeniem w wysokości około 300.000.00 zł rocznie. Dotyczy to przecie wszystkim kosztów związanych z ogrzewaniem w okresie zimowym, ochroną obiektów zabytkowych, przeglądami i konserwacjami, utrzymaniem terenów zielonych parku, zapłatą podatków, itp.;

• konieczność wyposażenia Zamku w sprzęt niezbędny do funkcjonowania Zamku w nowej formule, tj. Spółki prowadzącej działalność promocyjną. Zakupu częściowego wyposażenia Zamku dokonuje Spółka i ponosi całkowicie jego koszty;

• nieadekwatne do możliwości (rynku) przychody Spółki spowodowane permanentnie trwającymi remontami i inwestycjami zarówno w kompleksie pałacowo-parkowym, jak i inwestycjami realizowanymi przez Gminę Strzeleczki na terenie miejscowości Moszna.

Zakłada się, że wysokość opłaty z tytułu odpłatnego użytkowania w długiej perspektywie czasowej przyniesie zwrot poniesionych nakładów. W roku 2018 (od miesiąca lipca) opłata zostanie podwyższona do kwoty 108.000.00 zł netto rocznie, zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 5631/2018 z dnia 11.06.2018 r.

Jak wskazano powyżej Województwo zaczęło przeprowadzać remonty i inwestycje w Zespole pałacowo-parkowym w Mosznej od roku 2015. O pierwszą interpretację Województwo Opolskie wystąpiło 30.12.2015 r. opisując stan faktyczny i zamiary Województwa co do przeprowadzania inwestycji. Interpretacja nr 1LPP1/4512-1-40/L6-4/AP z dnia 29.03.2016 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu była dla Województwa pozytywna, tj. stwierdzono, że: "na podstawie art. 86 ustawy o VAT, wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony w związku z realizacją inwestycji".

Strona 2/16
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
6560
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej