Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie podatku od środków transportowych
Tezy

Niedopełnienie przez nabywcę zarejestrowanego środka transportowego obowiązku złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, nawet przy wskazaniu okoliczności uprawniających do jego wyrejestrowania, rodzi obowiązek uiszczenia podatku od środka transportowego /art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz.U. 2002 nr 9 poz. 84 ze zm./.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Kuczyńska (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Tomasz Zborzyński Asesor sądowy Marzena Łozowska Protokolant st. sekr. sąd. Iwona Dąbrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 stycznia 2006 r. sprawy ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Przedmiotem skargi jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...] o nr [...] utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Dobrodzienia z [...], o nr [...] określającą zobowiązanie w podatku od środków transportowych na rok 2005 w wysokości 650 zł. Pismem z 18 lutego 2004 r., Burmistrz Dobrodzienia wezwał Pana W. K. do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) na 2004 r. od pojazdu o nr rej.[...]. Odpowiadając na to wezwanie, Pan K., pismem z 27 lutego 2004 r., wyjaśnił, że zakupił złom użytkowy w celu zagospodarowania konstrukcji przyczepy w jego gospodarstwie. Zakupiona konstrukcja przyczepy nie będzie rejestrowana i używana jako środek transportu. Postanowieniem z 20 lutego 2004 r., Burmistrz Dobrodzienia wszczął wobec Pana W. K. postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych na 2004 r. od wspomnianego wyżej pojazdu. Decyzją z 10 marca 2004 r., organ podatkowy I instancji określił stronie zobowiązanie w podatku od środków transportowych na 2004r. w wysokości 650 zł. Przedmiotem opodatkowania był pojazd o nr rej. [...]. Kolejną decyzją z dnia [...] o nr [...] Burmistrz Dobrodzienia określił zobowiązanie w podatku od środków transportowych na 2005 r. również w wysokości 650 zł.

Decyzja stała się przedmiotem odwołanie, w którym Pan K. podnosił, iż zakupił złom użytkowy z przyczepy niskopodwoziowej, zlikwidowanej i wyrejestrowanej przez Zakład A w D. Złom ten nie jest jego zdaniem środkiem transportowym i wobec tego nie został przez nabywcę zarejestrowany.

W toku postępowania dowodowego ustalono w oparciu o pismo Starosty powiatu oleskiego z 15 września 2004 r., nr [...], iż Pan E. M. poprzedni właściciel przyczepy niskopodwoziowej nr rej.[...], zgłosił jej sprzedaż składając stosowny wniosek. Do wniosku Pan M. załączył kserokopię kopii faktury VAT nr 74/03 z 31 grudnia 2003 r., w której wskazano jako sprzedającego Zakład A w D., zaś jako nabywcę Pana W. K., określono w niej również nazwę towaru tj. przyczepa niskopodwoziowa TO-35, rok produkcji 1989, nr podwozia [...], nr rejestracyjny [...], oraz wystawcę faktury E. M.

Kserokopię faktury opatrzono pieczęcią o treści "Sprzedaż pojazdu zgłoszono w Starostwie Powiatowym w Oleśnie dnia 08.01.2004 r."

Pan W. K. nie zawiadomił organu rejestrującego o nabyciu pojazdu, stąd pojazd nie został przerejestrowany na nabywcę (brak wymaganego wniosku). Równocześnie Starosta wskazał na różnicę pomiędzy kserokopią kopii faktury VAT nr 74/03 złożoną przez Pana M., a kserokopią kopii faktury VAT nr 74/03 posiadaną przez Burmistrza. Kserokopia faktury przedstawiona Burmistrzowi posiada dopisek "złom użytkowy" umieszczony po numerze rejestracyjnym przyczepy, natomiast kserokopia przedstawiona Staroście takiej wzmianki jest pozbawiona.

Pan W. K. oraz Pan E. M. złożyli 18 października 2004 r. zgodne, pisemne oświadczenia, iż sprzedawca wystawił fakturę nr 74/03 wraz z adnotacją "złom użytkowy". Wobec powyższego Burmistrz Dobrodzienia zlecił biegłemu Panu H. B. wykonanie opinii dot. wzmiankowanej przyczepy i udzielenie odpowiedzi, czy pojazd ten stanowi środek transportu, czy jest to złom użytkowy. Jednakże biegły nie zdołał ustalić miejsca, w którym znajduje się przedmiotowy pojazd, co opisał w notatce z 12 listopada 2004 r. i odstąpił od sporządzenia ekspertyzy. W zaistniałej sytuacji organ I instancji wezwał stronę do przedłożenia dokumentów potwierdzających przyjęcie pojazdu do składnicy złomu i decyzji starosty powiatu oleskiego o wyrejestrowaniu pojazdu.

Strona 1/3