Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Gocki Sędziowie Sędzia WSA Marta Wojciechowska (spr.) Sędzia WSA Anna Wójcik Protokolant st. sekretarz sądowy Iwona Bergiel po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 listopada 2010r. sprawy ze skargi J. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004r. oddala skargę

Uzasadnienie strona 1/7

Wnioskiem z dnia 21 grudnia 2009r. J.G. wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych m.in. za rok 2004 w kwocie 5.768,10zł. W złożonym wniosku wskazała, że była zatrudniona przy bezpośredniej realizacji dwóch kontraktów finansowanych z bezzwrotnych środków Unii Europejskiej - Funduszu ISPA oraz Funduszu Spójności. Stwierdziła, iż skoro wynagrodzenie w latach 2004-2008 było w części (75% lub 65%) finansowane z bezzwrotnych środków unijnych, to w tej części nie powinno podlegać opodatkowaniu. Do wniosku podatniczka dołączyła korektę zeznania podatkowego (PIT-36) za 2004 r., w którym wykazała przychód z tytułu wynagrodzeń w kwocie 25.571,88zł oraz dochód w kwocie 24.344,88zł. Ponadto do wniosku dołączyła następujące dokumenty:

• kontrakt na usługi w ramach pomocy zagranicznej Wspólnoty Europejskiej zawarty przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z "D" na Zarządzanie i Nadzór nad Budową Autostrady A-4, Odcinek KA4D N.-K.

• adendum Nr 1 do Kontraktu na usługi w ramach pomocy zagranicznej Wspólnoty Europejskiej zawarte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz "D" na Zarządzanie i Nadzór nad Budową Autostrady A-4, Odcinek KA4D N-K.

• umowę o podwykonawstwo /poświadczone tłumaczenie z języka angielskiego/ podpisaną w dniu 1 maja 2002r. pomiędzy "D" oraz "H" Sp. z o.o. Polska wraz z aneksem nr 1 do umowy o podwykonawstwo;

• umowę o pracę zawartą w dniu 31 grudnia 2003r. pomiędzy "H" Sp. z o.o. a J.G. zatrudnioną od 1 stycznia 2004r. do 9 maja 2006r. na stanowisku Administratora Projektu

• aneks z dnia 31 marca 2006r. do umowy o pracę zawartej w dniu 31 grudnia 2003r., zgodnie z którym od dnia 1 kwietnia 2006r. J.G. zatrudniona była na stanowisku: Kierownika Biura w Biurze Nadzoru budowy autostrady A-4 K.-S. w wymiarze 1/2 etatu oraz Asystenta Specjalisty ds. Obmiarów w Biurze Inżyniera Kontraktu na budowie Kanalizacji Sanitarnej w O. w wymiarze 1/2 etatu;

• umowę o pracę zawartą w dniu 9 maja 2006r. pomiędzy "H" Sp. z o.o. a J.G. dotycząca jej zatrudnienia jako kierownika Biura w wymiarze 1/2 etatu od dnia 10 maja 2006r do dnia 30 lutego 2006r. oraz jako kierownika Biura "H" w O. w wymiarze 1/2 etatu od dnia 1 grudnia 2006r. do dnia 31 grudnia 2009r. i jako asystenta specjalisty ds. obmiarów w wymiarze 1/2 etatu od dnia

10 maja 2006r. do dnia 15 października 2008r.

• pismo nr GDDKiA/O-Op/1/320/08/2009 z dnia 13 sierpnia 2009r. skierowane do wnioskodawczyni zawierające informację, iż Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad-Oddział w Opolu w latach 2003-2009 realizowała Kontrakt nr 7 na Nadzór i Zarządzanie nad Budową autostrady A-4 odc. K.-S. współfinansowany ze środków unijnych ISPA/Fundusz Spójności

• aneks nr 2 do kontraktu nr 2000/PL/16/P/PT/001 ustalający warunki specjalne Kontraktu na Zarządzanie i Nadzór nad Budową Autostrady A4 na odcinku KA4D N.-K.

• adendum nr 3 do Kontraktu nr 2000/PL/16/P/PT/001-02 ustalający warunki szczególne Kontraktu na Zarządzanie i Nadzór nad Budową Autostrady A4 na odcinku KA4D N.-K.

Strona 1/7