Skarga na decyzję w przedmiocie 29 listopada 2005 r. A.S. Dyrektora Izby Skarbowej [...] r. [...] odmowy wyrażenia zgody na rozliczenie należnego podatku od towarów i usług od najmu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Ruszyński Sędziowie NSA Maria Skwierzyńska as.sąd. WSA Maciej Jaśniewicz /spr./ Protokolant: st.sekr.sąd.Joanna Świdłowska po rozpoznaniu w dniu w sprawie ze skargi na decyzję z dnia Nr w przedmiocie 29 listopada 2005 r. A.S. Dyrektora Izby Skarbowej [...] r. [...] odmowy wyrażenia zgody na rozliczenie należnego podatku od towarów i usług od najmu oddala skargę /-/ M.Jaśniewicz /-/ J.Ruszyński /-/ M.Skwierzyńska

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/5

Decyzją z dnia [...] r. w sprawie nr [...] Urząd Skarbowy na podstawie art.207 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. nr 137 poz.926 ze zm.; dalej Ordynacja podatkowa), art.5 ust.l i art.9 ust.l ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11 poz.50 ze zm.; dalej ustawy) załatwił odmownie wniosek A. S. o wyrażenie zgody na rozliczanie należnego podatku VAT od wynajmu części nieruchomości położonej w P., PI. [...] i w G., ul. [...] poprzez składanie deklaracji VAT 7 przez ustanowionego zarządcę nieruchomości - A. S. Uzasadniając podano, że wnioskodawca jako umownie ustanowiony zarządca nieruchomości wniósł o wyrażenie zgody na rozliczanie należnego podatku VAT od wynajmu części dwóch nieruchomości poprzez składanie deklaracji VAT 7 przez wnioskodawcę i na jego numer identyfikacji podatkowej. Wniósł jednocześnie o uznanie, że zarządca jest płatnikiem podatku w rozumieniu art.8 Ordynacji podatkowej i winien być traktowany jak sądownie ustanowiony zarządca. A. S. jest współwłaścicielem nieruchomości w P. i pełni funkcję zarządcy nieruchomościami. Dla celów podatku od towarów i usług każdego współwłaściciela traktuje się jako odrębnego podatnika. W myśl art.5 ust.l ustawy na każdym współwłaścicielu ciążą obowiązki związane z rozliczaniem podatku, złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego i składaniem deklaracji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zarządcę ustanawia sąd. Działa on wówczas we własnym imieniu i na własny rachunek. Ma on zatem prawo we własnym imieniu dokonać rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług, wystawiać faktury VAT i dokonywać rozliczeń tego podatku. A.S. został wyznaczony do administrowania nieruchomościami wyznaczony w drodze umowy cywilno-prawnej. Nie może wobec tego stać się w miejsce poszczególnych współwłaścicieli nieruchomości podatnikiem podatku VAT. Dział IV Kodeksu cywilnego traktuje o instytucji współwłasności jak o odmianie prawa własności. Może zostać jedynie upoważniony do prowadzenia ewidencji, wystawiania i otrzymywania faktur VAT w imieniu zlecającego.

W odwołaniu od powyższej decyzji z dnia [...]r. A. S. wnosząc o jej uchylenie w całości i orzeczenie co do istoty sprawy zgodnie z wnioskiem zarzucił jej naruszenie art.210 § 4 Ordynacji podatkowej poprzez brak w uzasadnieniu decyzji elementów wymaganych przez prawo, naruszenie art.120, art.122, art.187, art.188 i art.191 Ordynacji podatkowej poprzez brak odniesienia się w uzasadnieniu decyzji do argumentacji wnioskodawcy oraz podjęcie błędnych ustaleń poczynionych na podstawie niepełnego i nieprawidłowego zbadanego stanu faktycznego w sprawie, a tym samym - dokonanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędnie ustalony lub w ogóle nie ustalony stan faktyczny i naruszenie art.32 ust.l

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej