Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] w przedmiocie przekazania informacji będących w dyspozycji serwisu, dotyczących użytkowników platformy sprzedażowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Rennert Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont (spr.) Sędzia WSA Katarzyna Nikodem po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 18 września 2019 r. sprawy ze skargi "A" sp. z o.o. [...] na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przekazania informacji będących w dyspozycji serwisu, dotyczących użytkowników platformy sprzedażowej oddala skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/3

Naczelnik Urzędu Skarbowego [...] - [...] postanowieniem z 23 stycznia 2019 r., nr [...] postanowił o udostępnieniu przez X. sp. z o.o. (dalej: "skarżąca") informacji dotyczących imienia i nazwiska oraz adresu osób, które zakupiły za pośrednictwem skarżącej wskazane w treści postanowienia towary od sprzedawcy posługującego się wskazanym przez organ loginem oraz numerem użytkownika. Zaznaczył , że spółka odpowiedzi na wezwanie winna udzielić w terminie do 08 lutego 2019 r. na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uzasadniając postanowienie Naczelnik stwierdził, że pozyskanie żądanych informacji jest konieczne do ustalenia klasyfikacji taryfowej towarów, co ma bezpośredni wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym wobec sprzedawcy. Powołując się na art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 ze zm. - dalej: "ustawa o KAS") wskazał , że organ może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną w wysokości do 10.000 zł na podmiot, który, pomimo prawidłowego wezwania, w wyznaczonym terminie nie udostępnił dokumentów lub nie udzielił informacji, o których mowa w ust. 1 i 5, lub udzielił ich w niepełnym zakresie.

Pismem z 28 stycznia 2019 r. skarżąca wniosła zażalenie na wymienione na wstępie postanowienie organu pierwszej instancji wnosząc o uchylenie go w części dotyczącej obowiązku przekazanie danych dotyczących danych nabywców oraz wnosząc o zmianę terminu wykonania postanowienia na co najmniej 30 dni ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia w części dotyczącej obowiązku przekazania danych dotyczących danych nabywców oraz wniesiono o zmianę terminu na co najmniej 30 dni i o przekazanie sprawy organowi pierwszej instancji.

Zaskarżonemu postanowieniu skarżąca zarzuciła naruszenie:

1) art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm. - dalej: "O.p.") i art. 45 ust. 1 ustawy o KAS poprzez nieustalenie czy skarżąca jest w stanie wywiązać się z nałożonego obowiązku przekazania danych w wyznaczonym terminie i czy dysponuje danymi, których przekazania domaga się organ;

2) art. 45 ust. 3 ustawy o KAS poprzez:

- brak prawidłowego wskazania okoliczności, z których wynika konieczność pozyskania przez organ żądanych informacji,

- nałożenie obowiązku przekazania informacji dotyczących klientów nie później niż do 08 lutego 2019 r., który to termin nie uwzględnia zakresu żądanych informacji oraz stopnia ich skomplikowania.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w [...] postanowieniem z 18 marca 2019 r., nr [...] utrzymał w mocy wymienione na wstępie postanowienie organu pierwszej instancji. Organ odwoławczy wskazał , że zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy o KAS organy Krajowej Administracji Skarbowej, w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 8, mogą zbierać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o zdarzeniach mających bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnych oraz przetwarzać je, a także występować do tych podmiotów o udostępnienie dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą. Naczelnik wyjaśnił cel pozyskanie danych, wyszczególnionych w postanowieniu. Stwierdził przy tym, że ocena czy informacje o których przekazanie wystąpił organ mają bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego należy do organu prowadzącego postępowanie, nie do skarżącej. Za niezasadny uznał również zarzut naruszenia art. 122 O.p. i art. 45 ust. 3 zdanie 2 ustawy o KAS poprzez nieustalenie, czy spółka jest w stanie wywiązać się z nałożonego obowiązku przekazania danych w wyznaczonym terminie i czy dysponuje danymi, których przekazania domaga się organ. W świetle ostatniego z powołanych przepisów, termin na udostępnienie informacji i dokumentów powinien uwzględniać zakres żądanych informacji oraz stopień ich skomplikowania. Obowiązek przedstawienia żądnych przez organ pierwszej instancji danych został nałożony postanowieniem z 23 stycznia 2019 r., doręczonym 28 stycznia 2018 r., w którym wyznaczono termin na dokonanie tej czynności do 08 lutego 2019 r. Wyznaczy termin (11 dni od odbioru zaskarżonego postanowienia) w ocenie Dyrektora uwzględniał charakter dowodu i był terminem realnym na przekazanie żądnych danych dotyczących 15 transakcji.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej