Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia[...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieprawidłowości stanowiska
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Gabriela Gorzan Sędziowie Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont (spr.) Asesor sąd. WSA Roman Wiatrowski Protokolant sekr. sąd. Magdalena Rossa- Śliwa po rozpoznaniu w dniu 26 października 2007 r. na rozprawie przy udziale sprawy ze skargi spółka A na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia[...] Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieprawidłowości stanowiska I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] Nr[...]; II. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej spółki [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego; /-/R Wiatrowski /-/G. Gorzan /-/W. Zygmont

Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/4

Wnioskodawca P. Sz. wystąpił o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.) dotyczącej uznania, czy zachodzi przesłanka wygaśnięcia numeru identyfikacji podatkowej NIP spółki jawnej w następującym stanie faktycznym: spółka cywilna, którą tworzyli dwaj wspólnicy : M.J i P.Sz , została przekształcona w spółkę jawną z zapisem w § 10 pkt 2 umowy spółki jawnej, iż "w razie śmierci wspólnika spółka nie ulega rozwiązaniu, a na miejsce zmarłego wspólnika wchodzą jego spadkobiercy. W dniu [...] zmarł wspólnik M.J. , pozostawiając jako spadkobiercę siedmioletniego syna F..

Według oceny prawnej wnioskodawcy zapis występujący w § 10 pkt 2 umowy spółki jest zgodny z art. 60 k.s.h. W miejsce zmarłego wspólnika M.J. wstąpił jego spadkobierca. Spółka jawna trwa nadal i nie zachodzi przesłanka wygaśnięcia decyzji o nadaniu NIP.

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia [...] nr [...] uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] nr[...], wydał z urzędu decyzję stwierdzającą, iż stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.

Wnioskodawca w odwołaniu domagał się uchylenia powyższej decyzji zarzucając jej wadliwą interpretację art. 60 § 1 i art. 64 § 1 k.s.h. oraz wadliwy sposób zastosowania powyższych przepisów do indywidualnej sprawy. Stwierdził, że wprawdzie zgodnie z art. 58 pkt 4 k.s.h. śmierć wspólnika powoduje ex lege rozwiązanie spółki jawnej, ale możliwe jest jej utrzymanie pomiędzy stałymi wspólnikami, mimo wystąpienia ustawowych powodów jej rozwiązania, w tym śmierci wspólnika, stosownie do postanowień art. 64 § 1 k.s.h. (jeżeli umowa spółki stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią).

Dyrektor Izby Skarbowej decyzją z dnia [...] sygn. [...] utrzymał w mocy decyzję wydaną w pierwszej instancji. Wyjaśnił, że spółka może dalej istnieć tylko pomiędzy pozostającymi przy życiu pozostałymi wspólnikami, nie zaś między wspólnikiem i spadkobiercami zmarłego wspólnika, z czym mamy do czynienia w sprawie. Przepis art. 58 k.s.h. ze śmiercią wspólnika spółki jawnej wiąże co do zasady skutek w postaci rozwiązania spółki. Spółka zachowuje swój byt prawny wówczas, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią, w spółce było więcej niż dwóch wspólników oraz co najmniej dwóch z nich żyje. Przepis art. 60 § 1 k.s.h. należy odczytywać wyłącznie jako źródło normy prawnej odnoszące się do praw majątkowych służących zmarłemu wspólnikowi, które powinny być wykonywane przez jedną osobę. W świetle powyższego śmierć wspólnika w dwuosobowej spółce jawnej jest równoznaczna z ustaniem bytu prawnego tej spółki. Na gruncie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, powoduje to wygaśnięcie z mocy prawa decyzji nadającej spółce NIP.

W skardze wnioskodawca domagał się uchylenia powyższej decyzji i utrzymanej nią decyzji organu pierwszej instancji oraz umorzenie postępowania w tym zakresie, a także zasądzenia od przeciwnika skargi na rzecz skarżącego kosztów postępowania wg norm przepisanych. Decyzji zarzucił:

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Interpretacje podatkowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej