skarg I.D. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od spadków i darowizn
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Grzegorz Panek /spr./, Sędzia WSA Małgorzata Niedobylska, Sędzia WSA Piotr Popek, Protokolant ref. Sabina Długosz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 czerwca 2020 r. spraw ze skarg I.D. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] stycznia 2020 r. - nr [...], - nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn 1) uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia [...] października 2019 r. nr [...] i nr [...], 2) umarza postępowania administracyjne, 3) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz skarżącej I.D. kwotę 1.435 (jeden tysiąc czterysta trzydzieści pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6114 Podatek od spadków i darowizn
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od spadków i darowizn
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/8

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, po rozpatrzeniu odwołań I. D. - zwanej dalej skarżącą, od decyzji Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego wydał następujące rozstrzygnięcia:

1) decyzją z dnia [...] stycznia 2020 r., nr [...], utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia [...] października 2019 r., nr [...], w przedmiocie ustalenia skarżącej zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn w wysokości 991 zł,

2) decyzją z dnia [...] stycznia 2020 r., nr [...], utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia [...] października 2019 r., nr [...], w przedmiocie ustalenia skarżącej zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn w wysokości 3 273 zł.

W stanach faktycznych przedmiotowych spraw Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego, postanowieniami z dnia [...] lipca 2019 r., wszczął postępowania podatkowe w sprawach:

- ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn, z tytułu nabycia spadku po W. G., zmarłej 12 października 2012 r.,

- ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn, z tytułu nabycia spadku po T. G., zmarłym 14 czerwca 2013 r.

Organ ustalił w obu sprawach co następuje:

a) Sądu Rejonowy w R., postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2013 r., sygn. [...], stwierdził, że spadek po zmarłej w dniu 12 października 2012 r. W. E. G. nabyli: mąż T. G., a także skarżąca i jej siostra, wszyscy po ⅓ części (postanowienie to uprawomocniło się dnia 9 maja 2013 r.),

b) Sąd Rejonowy w R., postanowieniem z dnia [...] października 2013 r., sygn. [...], stwierdził, że spadek po zmarłym w dniu 14 czerwca 2013 r. T. G. nabyły jego córki: tj. skarżąca i jej siostra, obie po ½ części ( postanowienie to uprawomocniło się dnia 4 grudnia 2013 r.).

Skarżąca, wnioskami, które wpłynęły do organu 21 stycznia 2019 r., wystąpiła do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego o wydanie jej zaświadczeń, w zakresie podatku od spadków i darowizn, stwierdzających, że podatek od spadków i darowizn po jej zmarłych rodzicach: W. G. i T. G. się nie należy.

Wobec powyższego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego uznał, że skarżąca, która nie zgłosiła do opodatkowania nabytych po rodzicach udziałów spadkowych, właśnie dnia 21 stycznia 2019 r. powołała się na fakt nabycia spadku przed organem podatkowym. Zdarzenie to spowodowało, zdaniem organu, powstanie obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r. poz. 1813 ze zm., zwanej dalej u.s.d.).

W trakcie postępowań organ stwierdził, że w skład obu spadków wchodzą wyłącznie udziały w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, o ogólnej wartości 97 800 zł.

Na tej więc podstawie organ ustalił wysokość obu zobowiązań podatkowych na kwoty: 991 zł i 3 273 zł.

Odwołania od tych decyzji wniosła skarżąca, kwestionując uznanie przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego faktu wystąpienia przez nią z wnioskami o wydanie zaświadczeń za powołanie się na nabycie spadku przed organem podatkowym. Jej zdaniem stanowi to naruszenie art. 6 ust. 4 u.s.d.

Strona 1/8
Inne orzeczenia o symbolu:
6114 Podatek od spadków i darowizn
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od spadków i darowizn
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej