Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za okres od VIII 2009r. do I 2010r., od IV 2010r. do XII 2012r.; na ubezpieczenie zdrowotne za okres od VIII 2009r. do I 2010r., od IV 2010r. do XII 2012r. oraz na Fundusz Pracy za okres od VIII 2009r. do I 2010r. i od IV 2010r. do XII 2012r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Grzegorz Panek Sędziowie WSA Małgorzata Niedobylska /spr./ WSA Kazimierz Włoch Protokolant sekr. sąd. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 27 maja 2014r. sprawy ze skargi J. D. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] lutego 2014r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za okres od VIII 2009r. do I 2010r., od IV 2010r. do XII 2012r.; na ubezpieczenie zdrowotne za okres od VIII 2009r. do I 2010r., od IV 2010r. do XII 2012r. oraz na Fundusz Pracy za okres od VIII 2009r. do I 2010r. i od IV 2010r. do XII 2012r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] stycznia 2014r. nr [...] 2) określa, że decyzje wymienione w pkt. 1) nie podlegają wykonaniu do chwili uprawomocnienia się wyroku.

Uzasadnienie strona 1/5

I SA/Rz 304/14

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 30 października 2013r. (wpływ do organu w dniu 5 listopada 2013r.) J. D. (dalej: zobowiązany, skarżący) zwrócił się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej - ZUS), o umorzenie należności z tytułu zaległych składek ubezpieczeniowych ze względu na trudną sytuację zdrowotną i majątkową. Zobowiązany wskazał, że jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym i oprócz zasiłku pielęgnacyjnego, nie posiada środków do życia.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2014r. nr [...] ZUS odmówił umorzenia należności z tytułu składek i odsetek za ubezpieczonego będącego płatnikiem tych składek na:

- ubezpieczenie społeczne - za okres od sierpnia 2009r. do stycznia 2010r., od kwietnia 2010r. do grudnia 2012r. w łącznej kwocie 27.159,01 zł,

- ubezpieczenie zdrowotne - za okres od sierpnia 2009r. do stycznia 2010r., od kwietnia 2010r. do grudnia 2012r. w łącznej kwocie 12. 266,68 zł,

- Fundusz Pracy - za okres od sierpnia 2009r. do stycznia 2010r., od kwietnia 2010r. do grudnia 2012r. w łącznej kwocie 2.334,28 zł.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zobowiązany jeszcze raz wskazał na swoją trudną sytuacje zdrowotną i majątkową oraz dodał, że spełnia przesłankę określoną w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998r., gdyż Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził brak majątku, a tym samym całkowitą nieściągalność.

Decyzją z dnia [...] lutego 2014r. nr [...] ZUS utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] stycznia 2014r. odmawiającą umorzenia składek.

Uzasadniając rozstrzygnięcie organ odwoławczy wskazał, że przedmiotowa zaległość powstała w czasie, gdy zobowiązany prowadził działalność gospodarczą, z której osiągał coroczny przychód. W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego organ ustalił, że zobowiązany jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i jedynym jego dochodem jest zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł miesięcznie. Organ stwierdził, że sytuacja zobowiązanego jest bardzo trudna i komplikuje ją dodatkowo stan zdrowia zobowiązanego, który jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym i został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy do dnia 30 listopada 2015r. Jednakże z uwagi na to, że zobowiązany reguluje stałe wydatki związane z utrzymaniem, nie korzysta z pomocy społecznej organ uznał, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że trudna sytuacja zobowiązanego ma charakter trwały. Zdaniem organu, opłacenie składek przykładowo w ramach układu ratalnego, nie pozbawi zobowiązanego, ani jego rodziny możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Organ uznał, że brak jest podstaw do umorzenia należności w oparciu o art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz U. z 2013r., poz. 1442) - dalej: u.s.u.s., gdyż nie można jednoznacznie stwierdzić całkowitej nieściągalności. Wskazał, że Komornik Sądowy w dniu 13 maja 2010r. stwierdził całkowitą nieściągalność spisując protokoły nieściągalności, jednakże przedmiotowe zadłużenie nie było dotąd objęte postępowaniem egzekucyjnym, a zobowiązany wprawdzie nie posiada nieruchomości, ale jest właścicielem samochodu ciężarowo - osobowego oraz współwłaścicielem samochodu osobowego. Ponadto, oprócz stałych wydatków z tytułu miesięcznych opłat w wysokości 1.100 zł zobowiązany nie wykazał innych kosztów, w tym związanych z leczeniem, nie posiada także żadnych innych zobowiązań. Zobowiązany podał, że pozostaje w gospodarstwie domowym jedynie z synem, który jest bezrobotny i utrzymuje się z wyłącznie z prac dorywczych w miesięcznej kwocie 300 zł, jednakże organ ustalił, że jest on zatrudniony na umowę zlecenie, z tytułu której otrzymał wynagrodzenie w listopadzie 2013r. - 562 zł, w styczniu 2014r. - 656 zł.

Strona 1/5