Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Grzegorz Panek Sędziowie WSA Kazimierz Włoch /spr./ SO del. Jarosław Szaro Protokolant ref. st. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 11 października 2012 r. sprawy ze skargi R. Sz. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok - oddala skargę-

Uzasadnienie strona 1/8

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] kwietnia 2012r. nr [...] Dyrektor Izby Skarbowej w R., po rozpatrzeniu odwołania R.S. od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w R. z dnia [...] września 2011r. znak: [...] ustalającej skarżącej zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok w wysokości 107.075,00 zł - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Z treści decyzji oraz akt przeprowadzonego postępowania wynika, że skarżąca R.S. wraz z mężem M.S. w latach 2000- 2005 nie składała zeznań podatkowych, a na podstawie "umowy zbycia udziałów" z dnia 18.08.2005r. mąż jej M.S. nabył 54 udziały A. "O. " Spółka z o.o. z siedzibą w O., za kwotę 270.000,00 zł.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w R. wszczął zatem wobec skarżącej i jej małżonka postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2005 rok oraz źródeł pochodzenia majątku, a także dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok.

Badając stan majątku skarżącej na dzień 1 stycznia 2005r. organ ustalił, że była ona właścicielem działek gruntowych o pow. 4,05 ha a także, wraz z mężem, współwłaścicielką działek gruntowych o pow. 2,06 ha. Podatnik M.S. był ponadto właścicielem działki o pow. 0,08 ha oraz współwłaścicielem działki o pow. 0,06 ha. Ustalono, że na dzień 1.01.2005r. R.S. nie dysponowała oszczędnościami zgromadzonymi w formie gotówkowej.

W roku 2005 z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego R.S. otrzymała dopłaty bezpośrednie z ARiMR w łącznej kwocie 29.532,26 zł. Pierwszy wpływ środków pieniężnych na rachunek podatniczki z tytułu dopłat z ARiMR nastąpił w dniu 8.02.2005r. w kwocie 9.591,12 zł. - wobec czego kwota ta nie mogła stanowić - wbrew oświadczeniu samej podatniczki- źródła oszczędności zgromadzonych na dzień 1.01.2005r. Z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. R.S. otrzymała w 2005 r. tytułem zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego kwotę 434,00 zł., a z tytułu darowizny od rodziców w 2005 roku otrzymała 2.000,00 zł.

M.S. w złożonym w dniu 17.11.2008r. oświadczeniu o wysokości i źródłach uzyskanych w 2005r. dochodów, wykazał wynagrodzenie za pracę za granicą w wysokości 7.000,00 zł, darowiznę od matki w kwocie 6.000,00 zł, pożyczkę otrzymaną od J.G. w kwocie 270.000,00 zł oraz oszczędności z lat ubiegłych w kwocie 50.000,00 zł. Jako zaś majątek zgromadzony na dzień 1 stycznia 2005r. wskazał udziały w spółkach kapitałowych na kwotę 270.000,00 zł. środki pieniężne w kwocie 50.000,00 zł., samochód VW 1,6 D rok prod. 1988, nabyty w dniu 26.09.2005r. o wartości 200,00 zł. oraz sprzęt RTV o wartości 1.000,00 zł. Ponieważ nabycie udziałów w spółce "O. " nastąpiło na podstawie umowy z dnia 18 sierpnia 2005r., a nabycie samochodu w dniu 26 września 2005r. tj. w trakcie roku 2005, organ podatkowy nie uwzględnił tych aktywów jako majątku zgromadzonego przez podatnika na dzień 1 stycznia 2005r.

Strona 1/8