Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Polańska, Sędziowie Sędzia WSA Kazimierz Maczewski (spr.),, Sędzia WSA Ewa Wojtysiak, Protokolant Gabriela Porzezińska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 maja 2012 r. sprawy ze skargi E. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 28 października 2011 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/13

Z akt administracyjnych sprawy wynika, że Prezydent Miasta S., występując w przedmiotowej sprawie w roli wierzyciela i organu egzekucyjnego, po uprzednim doręczeniu upomnienia nr [...] z dnia 07.12.2009 r., wystawił wobec E. W. tytuł wykonawczy nr [...] z dnia 22.04.2010 r. obejmujący należności z tytułu opłaty dodatkowej za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania w S. pojazdu marki VW nr rej. [...] w okresie od 03.01.2005 r. do 22 01.2008 r. w kwocie [..] zł oraz koszty upomnienia w kwocie [...] zł.

Jako podstawę prawną egzekwowanej należności wierzyciel wskazał ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i dwie uchwały Rady Miasta S.: nr XIII/269/03 z dnia 1 grudnia 2003 r. oraz nr XXIX/576/04 z dnia 22 listopada 2004 r.

Odpis tytułu wykonawczego wraz z zawiadomieniem o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność pieniężną u dłużnika zajętej wierzytelności, został odebrany przez E. W. w dniu 24.05.2010 r.

Pismem z dnia 28.05.2010 r. E. W. - reprezentowana przez adwokata - wniosła zarzut wykonania w całości obowiązku. Dla udowodnienia zarzutu wystąpiła o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania Skarżącej wraz z okazaniem posiadanych przez nią oryginałów biletów postojowych. Mając na względzie powyższe wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz o wstrzymanie tego postępowania do czasu rozpatrzenia zarzutu.

Organ I instancji pismem z dnia 23.09.2010 r. wezwał E. W. do przedłożenia oryginałów biletów postojowych. W odpowiedzi na wezwanie przesłano organowi [...] oryginalnych biletów postojowych, mających opłacać postój w okresie od 27.09.2005 r. do 22.01.2008 r. Na pozostały okres (03.01.2005 r. - 18.08.2005 r.) bilety miały zostać przesłane w terminie późniejszym, co jednak nie nastąpiło.

Postanowieniem z dnia [...] r. znak: [...] Prezydent Miasta S. orzekł o:

1) uznaniu za uzasadnione zarzutów w części dotyczącej postoju w dniu 26.04.2006 r. i umorzeniu postępowania egzekucyjnego w tym zakresie,

2) uznaniu za nieuzasadnione zarzutów w części dotyczącej pozostałych [...] postojów, wymienionych w upomnieniu nr Up. [...] z dnia 07.12.2009 r. i odmowie umorzenia postępowania egzekucyjnego w tym zakresie.

Organ egzekucyjny stwierdził bowiem, że po szczegółowej analizie wszystkich przedłożonych przez stronę biletów opłaty postojowej uznał, iż zarzut wykonania w całości obowiązku - poza jednym przypadkiem - jest nieuzasadniony.

Nie zgadzając się ze stanowiskiem organu, E. W. wniosła zażalenie, domagając się uchylenia postanowienia w zakresie nieobjętym umorzeniem oraz umorzenia w całości postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego nr[....] .

Zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie przepisów art. 107 § 3 w zw. z art. 144 k.p.a. oraz art. 7, art 8, art. 75 § 1 i art. 80 k.p.a. w zw. z art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - poprzez dowolną i pobieżną analizę dowodów zebranych w sprawie, z arbitralnym rozstrzygnięciem wszelkich wątpliwości na niekorzyść Zobowiązanej, bez należytego i wszechstronnego wyjaśnienia takiego stanu rzeczy. W uzasadnieniu podniosła, iż organ egzekucyjny nie dokonał precyzyjnej analizy przedstawionych biletów postojowych, nie przeprowadził także należytej analizy przypadków, co do których Zobowiązana nie przedstawiła dowodów uiszczenia opłaty. Stwierdziła też, że w treści zaskarżonego postanowienia przyjęto arbitralnie, jakoby otrzymała zawiadomienia o nieopłaconym postoju pojazdu w Strefie, opierając się w tym zakresie jedynie na zapisach dokonywanych na zawiadomieniach.

Strona 1/13