Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zofia Przegalińska (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka,, Sędzia NSA Kazimiera Sobocińska, Protokolant Anna Kalisiak, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 13 maja 2009 r. sprawy ze skargi W.Ś. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy 1. oddala skargę, 2. przyznaje adw. J. K. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie kwotę [...] złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem nieopłaconej pomocy prawnej przyznanej z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Uzasadnienie strona 1/7

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. decyzją z dnia [...]r. wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy, utrzymał w mocy decyzję Nr [...] z [...]r.

Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że w dniu [...] r. wpłynął do Inspektoratu ZUS w C. wniosek W. S. o umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Płatnik ww. wniosek skierował do Sądu Okręgowego VII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w S. Postanowieniem z dnia [...] r. Sygn. Akt [...] Sąd Okręgowy w S. Wydział VII Ubezpieczeń Społecznych przekazał wniosek zobowiązanej do ZUS celem rozpoznania. Wniosek umotywowany jest trudną sytuacją finansową, złym stanem zdrowia. Wnioskodawczyni podnosi, że aktualnie źródłem jej dochodu jest renta inwalidzka, która nie wystarcza na zakup leków oraz zaspokojenie bieżących potrzeb.

Decyzją nr [...] z [..] r. ZUS odmówił W. S. umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek. Uznał bowiem, iż wobec dłużniczki nie zachodzą okoliczności wymienione wart. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych tj. całkowita nieściągalność oraz, że za umorzeniem należności nie przemawia ważny interes zobowiązanego określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r.

W dniu [...] r. do ZUS wpłynął wniosek W. S. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozparzenie sprawy wraz z wnioskiem o ponowne rozparzenie sprawy. Postanowieniem z dnia [...] r. ZUS przywrócił zobowiązanej termin do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioskodawczyni podnosi, że jest w trudnej sytuacji finansowej. Utrzymuje się z renty inwalidzkiej oraz zasiłku pielęgnacyjnego, W. S. wskazuje również iż wraz z mężem cierpi z powodu licznych schorzeń. Dłużniczka choruje na skoliozę kręgosłupa, chorobę alzheimera i cukrzycę. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zobowiązana dołączyła kartę informacyjną leczenia szpitalnego swojego męża K. S.

W toku prowadzonego postępowania Organ ustalił, że W. S. prowadziła działalność gospodarczą w okresie [...] r.

Zaległość z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FGiFGŚP obejmuje okres od [...] na łączną kwotę [...] zł, w tym należność główna [...] zł, odsetki [...] zł, koszty upomnień [...] zł. Organ zaznaczył, że z mocy art. 30 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr II, poz. 74 ze zm.) umorzeniu nie podlegają składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonych (pracowników) w kwocie w wysokości 18,71 % podstawy wymiaru składki, a także składki na ich ubezpieczenie zdrowotne, wraz z odsetkami za zwłokę.

Obecnie dłużniczka nie pracuje, pobiera rentę inwalidzką w kwocie [...] zł brutto miesięcznie - ma ustaloną grupę znaczny stopień niepełnosprawności - orzeczenie z dnia [...] r. Ponadto zobowiązana pobiera z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zasiłek pielęgnacyjny w kwocie [...] zł miesięcznie. Zgodnie z informacją z dnia [...] r. z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w C. W. S. korzysta również z zasiłków celowych na zakup leków, żywności, opału - w okresie od [...] r. uzyskała pomoc na łączną kwot [...] zł. Mąż zobowiązanej pobiera rentę inwalidzką w kwocie [...] zł brutto miesięcznie. Małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową. W. S. posiada zaległości:

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6539 Inne o symbolu podstawowym 653
Inne orzeczenia z hasłem:
Ubezpieczenie społeczne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS