skarg Z.L. - Firma Handlowo-Usługowa [...] na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2007 r. wraz z odsetkami od wpłat dziennych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alicja Polańska, Sędziowie Sędzia WSA Joanna Wojciechowska,, Sędzia WSA Elżbieta Woźniak (spr.), Protokolant Michał Iwanowski, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2013 r. spraw ze skarg Z.L. - Firma Handlowo-Usługowa [...] na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. o numerach: [...], [...], [...], [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2007 r. wraz z odsetkami od wpłat dziennych I. uchyla zaskarżone decyzje, II. stwierdza, że zaskarżone decyzje nie podlegają wykonaniu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie strona 1/4

Dyrektor Izby Celnej decyzjami z dnia 18 marca 2013 roku o numerach: [...],[...],[...] i [...], utrzymał w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 26 listopada 2012 roku określające Z. L. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą F. Z. L. w [...] przy ulicy [...] zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym:

- za miesiąc styczeń 2007 roku w kwocie [...] zł wraz z odsetkami od wpłat dziennych za ten miesiąc w wysokości [...] zł (decyzja nr [...]),

- za miesiąc luty 2007 roku w kwocie [...]zł wraz z odsetkami od wpłat dziennych za ten miesiąc w wysokości [...] zł (decyzja nr [...]),

- za miesiąc marzec 2007 roku w kwocie [...]zł wraz z odsetkami od wpłat dziennych za ten miesiąc w wysokości [...]zł (decyzja nr [...]),

- za miesiąc kwiecień 2007 roku w kwocie [...]zł wraz z odsetkami od wpłat dziennych za ten miesiąc w wysokości [...]zł (decyzja nr [...]).

Z zasadniczych ustaleń organów podatkowych wynika, iż od 9 grudnia 2011 roku do dnia 22 grudnia 2011 roku upoważnieni funkcjonariusze celni przeprowadzili kontrolę podatkową u Z. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "F." Z. L. z siedzibą w [...] przy ulicy [...], kontrola ta objęła okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2007 roku, a jej przedmiotem było sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa podatkowego w związku z dokonywaniem obrotu olejem opałowym na cele opałowe.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Z. L. prowadził działalność handlową obejmującą nabycie i sprzedaż oleju opałowego przeznaczonego na cele opałowe, nie wypełniając przy tym obowiązków określonych przepisami prawa w zakresie akcyzy uprawniających do stosowania preferencyjnej stawki podatku akcyzowego. Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą podatnik sprzedał [...] litrów oleju opałowego przeznaczonego do celów opałowych, z którą powiązany był obowiązek pobrania od nabywców oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe, które z kolei uprawniały sprzedawcę do preferencji podatkowej w postaci stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego. Z ustaleń Naczelnika Urzędu Celnego wynika, iż niektóre oświadczenia jakie Z. L. odebrał od nabywców oleju opałowego tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wystąpiły nieprawidłowości w postaci: braku miejsca wystawienia oświadczenia, braku podpisu pod treścią oświadczenia złożonego na fakturze VAT, braku ilości urządzeń grzewczych, ich rodzaju i typu, braku numeru PESEL i NIP, przez co nie spełniały warunków z § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 ze zm.).

Wobec powyższego postanowieniami z dnia 14 czerwca 2012 roku Naczelnik Urzędu Celnego wszczął z urzędu postępowania podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego podatku w akcyzowym za miesiące od stycznia do kwietnia 2007 roku. Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających organ podatkowy pierwszej instancji określił Z. L. zobowiązania podatkowe w podatku akcyzowym: za miesiąc styczeń 2007 roku w wysokości [...] zł oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieuiszczonych w terminie wpłat dziennych w wysokości [...] zł (decyzja z dnia 18 lipca 2012 r. nr [...]), za miesiąc luty 2007 r. w kwocie [...] zł i [...] zł odsetek (decyzja z dnia 27 lipca 2012 r. nr [...]), za miesiąc marzec 2007 r. w kwocie [...] zł i [...] zł odsetek (decyzja z dnia 2 sierpnia 2012 r. nr [...]), za miesiąc kwiecień 2007 r. [...] zł i [...] zł odsetek (decyzja z dnia 3 sierpnia 2012 r. nr [...]).

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej