skarg Z.L. - Firma Handlowo-Usługowa [...] na decyzje Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń, luty, marzec i kwiecień 2007 r. wraz z odsetkami od wpłat dziennych
Uzasadnienie strona 2/4

Po przeprowadzeniu postępowań odwoławczych wywołanych odwołaniami wniesionymi przez Z. L. od wszystkich powyższych decyzji, Dyrektor Izby Celnej zwrócił na podstawie art. 230 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) Naczelnikowi Urzędu Celnego wszystkie cztery sprawy celem dokonania wymiaru uzupełniającego. Po dokonaniu wymiaru uzupełniającego Naczelnik Urzędu Celnego wydał we wszystkich czterech sprawach decyzje z dnia 26 listopada 2012 roku, opisane powyżej.

Następnie po rozpatrzeniu odwołań złożonych przez stronę Dyrektor Izby Celnej na wstępie wskazał, iż po wydaniu decyzji przez Naczelnika Urzędu Celnego, organ ten kierując się dyspozycją art. 239b § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej nadał wydanym przez siebie decyzjom w dniu 23 października 2012 r. rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto z pisma Referatu ds. Wierzyciela Izby Celnej z dnia 7 grudnia 2012 r. wynika, iż w dniu 3 grudnia 2012 r. zastosowano środek egzekucyjny, zatem zdaniem organu została wykonana dyspozycja przepisu art. 70 § 4 ordynacji podatkowej i pięcioletni termin przedawnienia wskazany w tym przepisie biegnie na nowo począwszy do dnia 4 grudnia 2012 roku.

Dalej organ odwoławczy wskazał na treść przepisów regulujących kwestię powstania zobowiązania podatkowego, art. 21 § 1 pkt 1 i art. 21 § 4 ordynacji podatkowej, oraz wskazał, iż strona dokując sprzedaży oleju opałowego wykonywała czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.).

Następnie organ wskazał, iż w przedmiotowej sprawie Z. L. prowadził sprzedaż oleju opałowego przeznaczonego na cele opałowe, wobec którego zastosowanie miały specjalne regulacje dotyczące warunków tej sprzedaży przy zastosowaniu obniżonej stawki podatkowej wskazanej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 ze zm.). Z. L. dokonywał sprzedaży oleju opałowego na cele opałowe, sprzedawany olej został przez niego nabyty z zastosowaniem obniżonej stawki podatku akcyzowego wobec złożenia przez nabywcę oświadczenia o przeznaczeniu nabywanego oleju opałowego na cele uprawniające do stosowania stawek wymienionych w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do powyższego rozporządzenia.

Dalej organ wskazał przede wszystkim na treść § 4 ust. 1 i 2 powyższego rozporządzenia i wyjaśnił, że tylko kompletnie wypełnione i pochodzące od podmiotów istniejących oświadczenia uprawniały sprzedawcę do zastosowania preferencyjnej stawki podatku akcyzowego, w sytuacji, zaś, gdy oświadczenia były nieprawidłowe, niepełne, albo w ich braku czy złożeniu przez nieistniejące podmioty, nie można było uznać, że sprzedaż oleju opałowego nastąpiła na cele opałowe, czyli zgodnie z przeznaczeniem.

Odnosząc się do podniesionej przez Z. L. w odwołaniu kwestii o uzupełnieniu oświadczeń, organ odwoławczy wskazał, iż podatnik nie przedstawił dowodów świadczących o tym, że poprawione oświadczenia zostały przez niego pobrane najpóźniej w dniu wystawienia dokumentów pierwotnych.

Strona 2/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej