skarg P.U.P. na decyzje SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Kowalewska, Sędziowie Sędzia WSA (del.) Patrycja Joanna Suwaj,, Sędzia WSA Joanna Wojciechowska (spr.), Protokolant starszy sekretarz sądowy Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 13 maja 2015 r. sprawy ze skarg P.U.P. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 rok - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 rok - nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 rok I. uchyla zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je decyzje Burmistrza Gminy i Miasta [...] z dnia [...] o numerach [...] [...] II. stwierdza, że zaskarżone decyzje nie podlegają wykonaniu, III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz P.U.P. kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/13

Starosta Powiatowy w G, dalej "starosta", zawiadomieniem z dnia 17 kwietnia 2013 r. poinformował Przedsiębiorstwo IN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w D, dalej "spółka", o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków. Oran wskazał, że została przeprowadzona modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków w związku z czym działka nr [...] oznaczona do tej pory symbolem B-RV otrzymała symbol Bi, zaś budynki na niej posadowione oznaczone do tej pory funkcją "produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa" otrzymały funkcję "inne niemieszkalne". Jako datę zmiany organ wskazał datę "19 kwietnia 2012 r."

W dniu 28 stycznia 2014 r. spółka złożyła korektę deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości za 2012 r. i 2013 r. oraz deklarację DN-1 za 2014 r., w których wskazała powierzchnię gruntów -[...] m2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz powierzchnię użytkową budynków -[...] m2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wobec braku zapłaty podatku od nieruchomości, Burmistrz Gminy i Miasta wezwał w dniu 20 lutego 2014 r. spółkę do zapłaty należnego podatku. W dniu 27 lutego 2014 r. spółka wniosła o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego, wskazując na złożenie do starosty wniosku o zmianę klasyfikacji gruntów. W dniu 4 marca 2014 r. spółka złożyła wniosek o odroczenie terminu płatności ww. podatku do czasu zakończenia się sprawy przed starostą. Organ podatkowy wydał w dniu 24 lipca 2014 r. decyzję, w której odmówił odroczenia spółce ww. podatku.

W dniu 2 czerwca 2014 r. starosta wydał zawiadomienie o zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków dotyczących działki nr [...], data zmiany 27 maj 2014r. Działka otrzymała symbol Br-RV. W opisie podano, że zmiana została dokonana na podstawie decyzji starosty z dnia 25 marca 2014 r.

W dniu 10 czerwca 2014 r. spółka złożyła do organu podatkowego pismo do wraz z korektami deklaracji DN-1 za lata 2012 - 2014. Spółka podała, że starosta wydał w dniu 25 marca 2014 r. decyzję o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz użytków gruntowych na działce nr [...]. Działka nr [...] otrzymała symbol Br-RV, zaś budynki na niej posadowione funkcję "produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa".

W dniu 16 lipca 2014 r. spółka złożyła do organu podatkowego pismo, w którym podała, że ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gleby decyzją starosty nastąpiło celem skorygowania stanu faktycznego dotyczącego działki nr [...], który nie był zgodny ze stanem rzeczywistym.

Organ podatkowy postanowieniem z dnia 24 lipca 2014 r. wszczął postępowanie w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości spółce za lata 2012-2014.

W dniu 7 sierpnia 2014 r. spółka złożyła do organu podatkowego pismo, w którym podała, że decyzja starosty z dnia 25 marca 2014 r. miała na celu aktualizację danych w ewidencji gruntów i budynków, w tym zastąpienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wskazała, że gleba tworzy się przez kilkaset lat, co świadczy, że zmiana symbolu przedmiotowej działki na "Bi" była nieprawidłowa i tym samym bark było podstaw do opodatkowania ww. działki wraz z budynkami podatkiem od nieruchomości. Z ostrożności spółka podała, że zajmuje się wyłącznie działalnością rolniczą, którą zgodnie z art. 1a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 9 poz. 84 ze zm.), dalej "u.p.o.l.", nie uważa się za działalność gospodarczą. Definicję działalności gospodarczej zawiera art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Na podstawie art. 3 ww. ustawy, przepisów tej ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt. Zdaniem spółki, brak było podstaw do opodatkowania ww. działki wraz z budynkami podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki jak od gruntów i budynków zajętych na działalność gospodarczą. Spółka wskazała, że dokonana aktualizacja przez starostę decyzją z dnia 25 marca 2014 r. doprowadziła do ustalenia stanu zgodnego ze stanem rzeczywistym, który utrzymuje się co najmniej od dnia rozpoczęcia dzierżawy tej nieruchomości, tj. od 24 maja 1994r. Spółka podała, że zakupiła ww. działkę od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która pochodziła ze zlikwidowanego Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w M i na jej terenie znajdowały się suszarnie zielonek, zbóż oraz urządzenia stanowiące ich wyposażenie, a także baterie silosów. Obecnie na terenie działki nr [...] znajduje się budynek transformatora (nr ew. 142), garaże oraz warsztat (nr ew. 143), budynek wagi (nr ew. 154), budynek sterówki od suszarni (nr ew.155), budynek hydroforni (nr ew. 163), magazyn (nr ew. 164), magazyn oraz budynek socjalny (nr ew.165), magazyny (nr ew. 166). Spółka podała, że wszystkie te budynki są przez nią wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności rolniczej, których funkcja określona jest jako "produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa". Budynki te powstały w latach 1950-1970 i ich przeznaczenie od tego czasu nie uległo zmianom. Spółka wskazała, że obok budynku sterówki stoją baterie silosów oraz suszarnia. Spółka załączyła do pisma odpis z KRS, kserokopię aktu notarialnego z dnia 30 maja 1996 r. rep. A [...] dotyczącego sprzedaży ww. nieruchomości spółce przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, wykaz zmian w danych ewidencji gruntów i budynków.

Strona 1/13
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze