Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Marciniak (spr.) Sędziowie WSA Elżbieta Lenart WSA Gabriela Nowak Protokolant referent Marcin Sieradzki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2017 r. sprawy ze skargi H. S. i J. W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej umorzenia postępowania w I instancji; 2. zasądza od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji solidarnie na rzecz H. S. i J. W. kwotę 680 (sześćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przejęcie mienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/7

Zaskarżoną decyzją z [...] czerwca 2017 r., nr [...], Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uchylił decyzję Wojewody [...] z [...] marca 2017 r., nr [...], odmawiającą H. S. i J. W. potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości we L. przy ul. [...], województwo [...] w udziale we współwłasności przysługującym D. W. i w całości umorzył w tym zakresie postępowanie w I instancji.

Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyli H. S. i J. W..

Skarga została złożona w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Wnioskiem z [...] grudnia 2008 r. H. S., J. W. oraz M. W. wystąpiły o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, położonej we L. przy ulicy [...] należącej do G. i M. W. albo M. i E. W. albo E. W..

Pismem z [...] maja 2014 r. Wojewoda [...] przekazał wniosek H. S., J. W. i M. W. z [...] grudnia 2008 r. Wojewodzie [...] do rozpoznania zgodnie z właściwością.

Wnioskiem z [...] czerwca 2014 r. pełnomocnik J. W. wystąpił do Wojewody [...] o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej we L. ul. [...], woj. [...] należący do Pana M. W. powołując się na art. 2 ust. 2 ustawy z 8 lipca 2005 r.

Pismem z [...] czerwca 2015 r. J. W., na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r., wskazał H. S. jako osobę, którą ma otrzymać w całości przypadającą mu część rekompensaty za nieruchomość pozostawioną we L. przy ulicy [...] przez rodzeństwo D. W. i Z. W..

Decyzją z [...] czerwca 2015 r., [...], Wojewoda [...] odmówił H. S. i J. W. potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia przez M. W. nieruchomości we L. przy ulicy [...], woj. [...].

Decyzją z [...] sierpnia 2015 r., [...], Minister Skarbu Państwa uchylił w całości ww. decyzję Wojewody [...] z [...] czerwca 2015 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Pismem z [...] listopada 2016 r. J. W. zgłosił udział w postępowaniu zainicjowanym wnioskiem H. S. i J. W. z [...] grudnia 02008 r. oraz cofnął swój wniosek z [...] czerwca 2014 r. wnosząc o umorzenie postępowania w sprawie.

Decyzją z [...] grudnia 2016 r. [...], Wojewoda [...] umorzył jako bezprzedmiotowe postępowanie o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej we L., ul. [...], woj. [...], wobec J. W..

Decyzją z [...] marca 2017 r., [...], Wojewoda [...] odmówił H. S. i J. W. potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości we L. przy ulicy [...], woj. [...] w udziale we współwłasności przysługującym D. W..

Powodem wydania decyzji odmownej był brak wskazania współwłaściciela przez drugiego współwłaściciela, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. oraz wniosku o rekompensatę złożonego przez D. W. lub J. W. w terminie określonym w art. 5 ww. ustawy. Organ podniósł, iż uznanie wskazania z dnia [...] maja 2015 r. J. W. na H. S. byłoby naruszeniem przesłanki wynikającej z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. gdyż potwierdzenie prawa do rekompensaty następuje na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie tego prawa, a wnioskodawca uprawniony jest do skutecznego wszczęcia postępowania jedynie w zakresie uprawnień jakie posiada.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przejęcie mienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji