Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
Uzasadnienie strona 7/7

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA jest wiążąca w danej sprawie (art. 187 § 2 p.p.s.a.). Ma ona ponadto tzw. ogólną moc wiążącą wynikającą z art. 269 § 1 p.p.s.a. Przepis ten nie pozwala żadnemu składowi sądu administracyjnego rozstrzygnąć innej sprawy w sposób sprzeczny ze stanowiskiem zawartym w uchwale powiększonego składu NSA. Skład, który nie podziela wspomnianego stanowiska, może jedynie ponownie przedstawić dane zagadnienie odpowiedniemu składowi powiększonemu.

W związku z powyższym przyjąć trzeba, że wniosek złożony w dniu [...] grudnia 2008 r. przez H. S., J. W. i M. W. wszczął postępowanie o potwierdzenie prawa do rekompensaty również w stosunku do J. W. będącego spadkobiercą drugiego ze współwłaścicieli nieruchomości pozostawionej. Obowiązkiem zatem organu - stosownie do art. 61 § 4 kpa - było powiadomienie J. W. o prowadzonym postępowaniu a w związku z tym, że sam wystąpił ze stosownym zgłoszeniem swojego udziału w postępowaniu - prowadzenie tego postępowania również w stosunku do niego. Organ nie mógł również pominąć wskazania dokonanego w dniu [...] maja 2015 r. przez J. W. na rzecz H. S.. Stosownie bowiem do art. 3 ust. 2 ustawy, prawo do rekompensaty przysługuje wszystkim spadkobiercom albo niektórym z nich wskazanym przez pozostałych spadkobierców, jeżeli spełniają wymóg określony w art. 2 pkt 2 ustawy.

W tej sytuacji Sąd uznał, iż zaskarżona decyzja, w części w jakiej umorzono postępowanie w I instancji, została wydana z naruszeniem art. 138 § 1 pkt 2 kpa w związku z art. 3 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 8 lipca 2005 r.

Ponownie rozpoznając sprawę organy ustalą wszystkie strony postępowania, przeprowadzą postępowanie w zakresie spełnienia przez wszystkie osoby uprawnione i zainteresowane potwierdzeniem prawa do rekompensaty na ich rzecz przesłanek określonych w przepisach ustawy z dnia 8 lipca 2005 r., a następnie wydadzą stosowne rozstrzygnięcie.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.) orzekł jak w sentencji. W przedmiocie kosztów (pkt 2 sentencji) orzeczono na podstawie art. 200 w związku z art. 205 § 2 powołanej ustawy.

Strona 7/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przejęcie mienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji