Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Emilia Lewandowska (spr.) Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska Asesor WSA Przemysław Żmich Protokolant Jolanta Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2009 r. sprawy ze skargi E. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., decyzją z [...] września 2008 r. nr [...], utrzymało w mocy decyzję Prezydenta W. z [...] lipca 2008 r. nr [...] odmawiającą stwierdzenia wygaśnięcia ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy W. z [...] września 1996 r. nr [...] w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości położonej w W. przy ul. [...].

Z ustaleń organu wynika, że zgodnie z decyzją nr [...] z dnia [...] września 1996 r. zatwierdzony został projekt podziału nieruchomości [...], położonej przy ul. [...] na m.in. działkę nr [...] przeznaczoną pod ulicę. Podziału dokonano na podstawie ówcześnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta W. zatwierdzonego Uchwałą nr XXXV/199/92 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 września 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 15 z 1992 r. poz. 184) na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 maja 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 30 z 1985 r., poz. 127 z późn. zm.), działka nr [...], wydzielona pod budowę ulicy z objętej podziałem nieruchomości KW [...], przeszła na własność Gminy W. z dniem, w którym decyzja nr [...] z dnia [...] września 1996 r. stała się ostateczna.

Zgodnie z umową sprzedaży Rep. [...] z dnia [...] października 1996 r. E. G., przy sprzedaży działki [...] sąsiadującej z działką [...], oświadczyła m.in., że działka [...] przeznaczona jest pod drogę i stanowi własność ówczesnej Gminy W.

W dniu [...] lipca 1997 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr [...] dla działek nr [...] wydzielonych decyzją podziałową nr [...] z dnia [...] września 1996 r. Dojazd do w/w działek przewidziano od strony ulicy [...] lokalnym ciągiem komunikacyjnym (działka nr [...]). Na załączniku graficznym nr 2 do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr [...] z dnia [...] lipca 1997 r., znajduje się ciąg komunikacyjny biegnący wzdłuż południowej krawędzi działek [...] oraz pomiędzy działkami [...].

Zgodnie z umową sprzedaży Rep. [...] z dnia [...] lutego 1999 r. E. G. przy sprzedaży działki [...] sąsiadującej z działką [...], oświadczyła m.in., że działka [...] przeznaczona jest pod drogę oraz łącznie z innymi działkami, utworzy nową ulicę, umożliwiającą dostęp do wszystkich nowo utworzonych nieruchomości.

W następstwie w/w zapisów dla działki [...] wydano decyzję o warunkach zabudowy nr [...] z dnia [...] lipca 2005 r. oraz zmieniającą ją decyzję nr [...] z dnia [...] sierpnia 2005 r. ustalające warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu bliźniak z garażami, infrastrukturą techniczną, przyłączami do budynku i zagospodarowaniem terenu przy ulicy bez nazwy w rejonie ulicy [...]. Obsługa komunikacyjna inwestycji z ulic miejskich zlokalizowanych od wschodu i od południa działki.

Decyzją nr [...] z dnia [...] grudnia 2005 r. zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego typu bliźniak z garażami na terenie działki nr [...]. Zgodnie z projektem zagospodarowania działki [...], budynek w zabudowie bliźniaczej usytuowany jest w ten sposób, że wjazd do budynku przewidziany jest od wschodniej strony działki [...]. Ponadto dla powstałej inwestycji projektowane są miejsca postojowe dla samochodów min. 5 szt. na zewnątrz działki na terenie utwardzonym. W dniu [...] lipca 2006 r. decyzją nr [...] zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę instalacji gazowej wewnętrznej dla budynku mieszkalnego typu bliźniak na terenie działki nr [...] przy ulicy bez nazwy w rejonie ul. [...]. Przyłącze gazowe przechodzi przez działkę [...].

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze