Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Tarnowska Sędziowie WSA Dariusz Chaciński (spr.) WSA Agnieszka Miernik Protokolant specjalista Anna Jurak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2011r. sprawy ze skargi M. I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta W. z dnia [...] marca 2009 r., nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na rzecz skarżącej M. I. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Uzasadnienie strona 1/5

Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego W. [...] Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia [...] października 2008 r., sygn. akt [...] orzeczono o umieszeniu M. S. w domu pomocy społecznej bez jego zgody.

W związku z tym postanowieniem Prezydent W. decyzją z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] działając na podstawie art. 54 ust. 1, art. 56 i art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm. - dalej: ustawa o pomocy społecznej) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 353, ze zm.) orzekł o skierowaniu M. S. do domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - na pobyt stały oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu podniósł, że z zebranego materiału dowodowego wynika, że wymaga on całodobowej opieki z powodu stanu zdrowia, a tym samym skierowania do domu pomocy społecznej. Ustalono również, iż nie istnieje możliwość zapewnienia niezbędnej, całodobowej opieki w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Odwołanie od powyższej decyzji wniosła M. I., opiekun prawny M. S. W uzasadnieniu wskazała, że w roku ubiegłym przebywała w szpitalu, nie mogła opiekować się synem i z tej przyczyny niezbędna była interwencja sądu. Obecnie przebywa w domu i może zapewnić synowi opiekę. Wniosła też o zmianę postanowienia sadu z dnia [...] października 2008 r.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta W. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że decydujące znaczenie w niniejszej sprawie ma prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego z dnia [...] października 2008 r., którym orzeczono o umieszczeniu M. S. w domu pomocy społecznej bez jego zgody - dodając, że postanowienia sądów są wiążące dla wszystkich organów.

Odnosząc się do zarzutów odwołania dotyczących możliwości pogorszenia stanu zdrowia M. S. w domu pomocy społecznej organ odwoławczy stwierdził, że zarzut ten nie znajduje potwierdzenia w materiale dowodowym, bowiem wynika z niego, że M. I. - sprawująca nad nim opiekę, jest także osobą chorą, korzystającą ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Dodał, że do odwołania nie dołączono dowodu, że został złożony wniosek o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego o skierowaniu M. S. do domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na pobyt stały, a tylko prawomocne orzeczenie zmieniające to postanowienie mogłoby spowodować uchylenie decyzji organu I instancji.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie M. I. podniosła, że organy administracji niezwykle pobieżnie zbadały stan faktyczny sprawy, opierając się na nieaktualnych okolicznościach, które zmieniły się od października 2008 r. W okresie pół roku w życiu skarżącej i jej syna zaszły takie zmiany, iż odpadła podstawa umieszczenia M. S. w domu pomocy społecznej bez jego zgody. Ponadto wniosła o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego z dnia [...] października 2008 r. Dodała, że przebywała w ubiegłym roku w szpitalu, co stało się przyczyną interwencji Sądu. Obecnie nastąpiła zmiana sytuacji, albowiem opuściła ona szpital i może w pełni sprawować pieczę nad synem. Aktualnie dobro M. S. nie wymaga, aby został on umieszczony w domu pomocy społecznej, lecz aby przebywał w domu.

Strona 1/5