Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Owsińska - Gwiazda Sędziowie WSA Małgorzata Boniecka - Płaczkowska Asesor WSA Agnieszka Miernik (spr.) Protokolant Katarzyna Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2008 r. sprawy ze skargi T. S. i J. S. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta W. z dnia [...] marca 2006 r. nr [...], w części dotyczącej działki ewidencyjnej nr [...]; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja w zakresie opisanym w pkt 1 sentencji wyroku nie podlega wykonaniu; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/5

Wojewoda [...] decyzją z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...], po rozpatrzeniu odwołania T. S. i J. S. od decyzji Prezydenta W. z dnia [...] marca 2006 r., nr [...] odmawiającej zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości położonej w W. przy ulicy [...], stanowiącej działki ewidencyjne z obrębu [...] nr [...] i [...] utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Decyzja Wojewody [...] wydana została w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

Prezydent W. decyzją z dnia [...] marca 2006 r. nr [...] odmówił na podstawie art. art. 136, 137 i 229a ustawy z dnia 21 sierpnia 1979 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm.) zwrotu na rzecz byłych właścicieli działek ewidencyjnych: nr [...] o pow. [...] m.2 i nr [...] o pow. [...] m2, z obrębu [...] w W. przy ul. [...]. Stanowisko swoje organ uzasadnił tym, że ww. nieruchomości nie stały się zbędne na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

W uzasadnieniu powyższej decyzji organ pierwszej instancji podał, że nieruchomość położona w W. przy ulicy [...] o powierzchni [...] m2 z ogólnej powierzchni [...] m2 stanowiąca własność J. i T. S. została wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Naczelnika Wydziału Terenów Urzędu [...] W. z dnia [...] czerwca 1976 roku, znak [...].

Zgodnie z decyzją o lokalizacji szczegółowej Nr [...] z dnia [...] sierpnia 1973 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona została pod budowę ulicy [...].

Prawo własności małżonków T. i J. S. do nieruchomości o powierzchni [...] m2 ustalono na podstawie aktu własności ziemi z dnia [...] sierpnia 1973 r. nr [...], wydanym przez Urząd [...] W.

Wnioskiem z dnia 12 czerwca 1991 roku J. i T. S. wystąpili o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Organ pierwszej instancji podał, iż wywłaszczona nieruchomość o pow [...] m2 stanowiąca własność Skarbu Państwa odpowiada obecnym działkom: nr [...] z obrębu [...] o powierzchni [...] m2, nr [...] z obrębu [...] o powierzchni [...] m2, nr [...] z obrębu [...] powierzchni [...] m2 i nr [...] z obrębu [...] o powierzchni [...] m2.

W trakcie oględzin przedmiotowej nieruchomości przeprowadzonych w dniu 2 lipca 2004 r. z udziałem zainteresowanych stron ustalono, że wywłaszczona nieruchomość położona w W. przy ul. [...] stanowi grunt porośnięty drzewami, teren zadbany, na fragmencie znajduje się wjazd na prywatną posesję o adresie - [...] (dotyczy działek [...] i [...]), asfaltową ulicę [...] (dotyczy działki [...]) oraz grunt niezabudowany, porośnięty krzewami, samosiejkami, teren zaniedbany (dotyczy działki [...]).

Organ podał też, że obecnie przez dawną działkę [...] przebiega infrastruktura techniczna oraz jezdnia ul. [...], zaś cały obszar działki znajduje się w liniach rozgraniczających ul. [...] (pismo Delegatury Biura Naczelnego Architekta Miasta w [...] [...] z dnia 2 listopada 2004 r.). Zdaniem organu jest więc bezsporne, że cel wywłaszczenia, jakim była budowa ulicy [...] na przedmiotowej nieruchomości został zrealizowany. Działki o nr [...] i [...] znajdują się w pasie ul. [...] oraz w jej liniach rozgraniczających. Organ przy tym zauważył, że istniejąca droga to nie tylko jezdnia, lecz cały obszar pomiędzy liniami.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Inne orzeczenia z hasłem:
Nieruchomości
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda