Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Wesołowska (spr.) Sędziowie WSA Elżbieta Sobielarska WSA Przemysław Żmich Protokolant starszy referent Justyna Kobylarczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 stycznia 2019 r. w sprawie ze skargi kasacyjnej H. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r. sygn. akt I SA/Wa 793/17 wydanego w sprawie ze skargi H. Z. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji 1. uchyla wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 marca 2018 r. sygn. akt I SA/Wa 793/17, 2. oddala skargę, 3. zasądza od Ministra Inwestycji i Rozwoju na rzecz H. Z. kwotę 597 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie strona 1/9

Wojewoda [...] (Wojewoda) decyzją z [...] października 1991 roku stwierdził nabycie z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 roku przez przedsiębiorstwo państwowe [...] prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa położonego w [...] przy ul. [...] obręb [...], oznaczonego jako działki nr [...] o powierzchni [...] m2 i nr [...] o powierzchni [...] m2 oraz nieodpłatne nabycie prawa własności budynku mieszkalnego znajdującego się na tymże gruncie.

Podstawą prawną decyzji Wojewody był art. 2 ustawy z dnia 29 września 1990 roku o zmianie ustawy o gospodarce gruntami o wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. nr 79, poz. 464 ze zm., dalej : "ustawa z dnia 29 września 1990 roku").

Działka [...] uległa podziałowi na działki nr [...] i [...] przy czym zgodnie z wykazem zmian gruntowych, działka [...] odpowiada obecnie działce [...].

Pismami doręczonymi Ministrowi Infrastruktury 7 września 2009 roku, H. Z., E. R., U. K., H. R., I. G., M. Ć., R. J., W. O., B. J., S. B., J. G., G. S. i S. F. wystąpili o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody w części dotyczącej działki [...] wskazując, że działka ta zabudowana została kompleksem garaży.

Decyzją z [...] lipca 2015 roku Minister Infrastruktury i Rozwoju stwierdził, że decyzja Wojewody w części dotyczącej działki nr [...], powstałej z podziału działki nr [...] a obecnie oznaczonej jako działka nr [...] wydana została z naruszeniem prawa.

Po rozpoznaniu wniosków o ponowne rozpoznanie sprawy złożonych przez E. R., U. K., H. R., M. Ć., R. J., W. O., B. J., K. A. (następczynię prawną S. B.), J. G., G. S., S. F. i Prezydenta [...] (Prezydent), Minister Infrastruktury i Budownictwa (Minister) decyzją z [...] marca 2017 roku uchylił decyzję z [...] lipca 2015 roku w całości i stwierdził, że decyzja Wojewody w części dotyczącej działki nr [...] wydana została z naruszeniem prawa.

Organu drugiej instancji ustalił, że decyzja z [...] lipca 2015 roku skierowana została do zmarłego w dniu [...] października 2009 roku S. B., co skutkowało koniecznością jej uchylenia.

Minister uznał, że decyzja Wojewody w części dotyczącej działki nr [...] wydana została z rażącym naruszeniem prawa to jest art. 200 ust. 4 w związku z art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147, dalej " ustawa o gospodarce nieruchomościami").

Podstawą faktyczną takiego stanowiska było ustalenie, że na przedmiotowej działce znajduje się 13 boksów garażowych, wybudowanych przez osoby fizyczne, przy czym w 2000 roku wpłynęło 13 wniosków dotyczących nabycia przedmiotowych garaży w trybie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Roszczenia użytkowników boksów garażowych zostały uznane przez Prezydenta. Prezydent złożył również do akt sprawy prawomocne wyroki Sądu Rejonowego w [...] z [...] października 2013 roku, I C [...], z [...] czerwca 2014 roku I C [...] oraz z [...] czerwca 2014 roku I C [...] na mocy których Skarb Państwa-Prezydent miasta [...] został zobowiązany do złożenia, zgodnie z żądaniem powodów, oświadczenia woli o ustanowieniu na ich rzecz własności garaży wybudowanych na działce nr [...] z własnością których związany jest udział w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.

Strona 1/9