Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. (...) przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień -
Tezy

Czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w postaci przedsiębiorstwa, zarówno z uwagi na charakter czynności, jak i na jej przedmiot /przedsiębiorstwa nie można uznać za towar w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ - pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej jest przedsiębiorstwo, a zatem czynność nie objęta przepisami ustawy o podatku VAT, to podatnik jest zobligowany do dokonania korekty podatku naliczonego, o który obniżył podatek należny z tytułu nabycia wchodzących w skład przedsiębiorstwa towarów /środków obrotowych i trwałych/, które nie zostały u niego w jakikolwiek sposób wykorzystane przy realizacji czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. z siedzibą w Ś. na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia 29 września 2000 r. (...) przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień - oddala skargę.

Uzasadnienie strona 1/6

Przedmiotem skargi Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. z siedzibą w Ś. jest decyzja Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W., z dnia 29 września 2000 r., (...), którą utrzymano w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Ś. z dnia 1 czerwca 2000 r. (...) orzekającą o odmowie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień 1999 r. w wysokości 2.296.160 zł.

W decyzji tej stwierdzono, że w dniu 11 kwietnia 2000 r. Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A. w Ś. - reprezentowane przez pełnomocnika - złożyły w Urzędzie Skarbowym w Ś. wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku od towarów i usług za wrzesień 1999 r. w kwocie 2.296.160.00 zł. Nadpłata ta, zdaniem pełnomocnika, powstała wskutek zapłaty w dniu 13 marca 2000 r. podatku VAT wynikającego z korekty deklaracji VAT-7 za wrzesień 1999 r., którą Strona złożyła w związku interpretacją Urzędu Skarbowego w Ś. z dnia 1 marca 2000 r. (...).

Po rozpatrzeniu wniosku organ pierwszej instancji nie uznał przedstawionych w nim argumentów i decyzją z dnia 1 czerwca 2000 r. (...) odmówił stwierdzenia istnienia nadpłaty podatku VAT za okres i w wysokości wskazanej przez Stronę.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem pełnomocnik Spółki wniósł odwołanie, w którym spornej decyzji zarzuca naruszenie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 1 i art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, zwanej dalej ustawą o VAT. Uzasadniając naruszenie ww. przepisów pełnomocnik stwierdził, że:

1/ Urząd Skarbowy błędnie przyjął, iż przedmiotem aportu były nabyte do dalszej odsprzedaży środki obrotowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa Z. E. S.A. oraz środki trwałe, a nie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu cywilnego - które nic jest towarem w rozumieniu ustawy o VAT, i obrót którym nie podlega przepisom tej ustawy.

2/ organ pierwszej instancji dokonał błędnej wykładni zawartego w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług pojęcia "sprzedaży". Opierając się jedynie na znaczeniu jakie pojęcie to ma na gruncie prawa cywilnego, Urząd Skarbowy wyciągnął merytorycznie błędne i niezgodne z rzeczywistymi intencjami ustawodawcy wnioski. Zdaniem Strony odwołującej "sprzedaż" rozumieć należy zgodnie z szeroką definicją jaką nadał jej przepis art. 4 pkt 8 ustawy o VAT.

3/ skoro Spółka w chwili dokonania zakupów towarów przeznaczonych do "prowadzenia jej własnej działalności gospodarczej" poniosła wydatki podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to brak jest w przepisach regulujących opodatkowanie tym podatkiem oraz podatkiem od towarów i usług podstaw do uznania /nie jest nią art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT/, że z chwilą przekazania tych towarów w formie aportu do spółki Strona utraciła prawo do zaliczenia odpisanych wcześniej kosztów do kosztów uzyskania przychodów.

4/ wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego nie jest czynnością opodatkowaną wymienioną w art. 2 ustawy o VAT, a także, że regulacja przepisu par. 73 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest nieprawidłowa z legislacyjnego punktu widzenia.

Strona 1/6