Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J.G. w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: S.NSA del. do WSA Janusz Zubrzycki Sędziowie: S. NSA del. do WSA Andrzej Szczerbiński Asesor WSA Katarzyna Radom - sprawozdawca Protokolant: Paulina Biernat Po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2004 r. sprawy ze skargi R.L. na postanowienie Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J.G. z dnia [...] o nr [...] w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego I. Uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Naczelnika urzędu Skarbowego w J. G. z dnia [...] Nr [...];

Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/3

Przedmiotem skargi jest postanowienie Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w J. G. z dnia [...] utrzymujące w mocy orzeczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. G. oddalające zarzuty w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Działając na podstawie tytułów wykonawczych z dnia [...] o nr [...];[...];[...] organ egzekucyjny wszczął wobec Pana L. postępowanie egzekucyjne w związku z istnieniem zaległości w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej za okres od października do grudnia 1991 r.

Skarżący w piśmie z dnia [...]podniósł zarzut nieistnienia egzekwowanych należności powołując się na fakt nie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie objętym tytułami. Brak stosownych dokumentów potwierdzających ww. fakty uzasadnił Skarżący przedawnieniem obowiązku ich przechowywania. Wskazywał ponadto, iż otrzymał z urzędu zaświadczenie o braku zaległości.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w J. G. w uzasadnieniu postanowienia z dnia [...] oddalającego zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne wskazał, iż w istocie Skarżący zawieszał kilkakrotnie prowadzoną działalność ale powyższe okoliczności zostały uwzględnione w wymiarze należności podatkowych objętych tytułami.

Skarżący nie podzielił stanowiska organu I instancji i w złożonym zażaleniu ponownie wskazywał, iż nie prowadził w okresie objętym tytułami działalności na okoliczność powyższą załączył oświadczenie wspólniczki Pani E. B.

Izba Skarbowa postanowieniem z dnia [...] utrzymała w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji. W uzasadnieniu organ odwoławczy stwierdził, iż skarżący nie wykazał istnienia żadnej przesłanki wynikającej z art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z ustaleń organu I instancji wynika natomiast, iż w spornym okresie Skarżący prowadził działalność gospodarczą, którą często zawieszał, jednak okresy zawieszenia były uwzględniane w rozliczeniach podatkowych.

W złożonej skardze Strona domaga się uchylenia zaskarżonego aktu i umorzenia postępowania egzekucyjnego, względnie uchylenia postanowienia i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia podtrzymując treść wcześniejszych zarzutów. Dodatkowo Skarżący podnosi, iż do lata 2001 r. Urząd Skarbowy nie domagał się zapłaty należności, nie przysłał żadnego upomnienia, egzekucję wszczęto po upływie 10 lat od zakończenia działalności spółki i tylko przeciwko jednemu ze wspólników. Podnosi także zarzut przedawnienia.

W odpowiedzi na skargę Izba wniosła o jej oddalenie, powołując się na wcześniejszą argumentację. W zakresie nowych okoliczności przywoływanych dopiero w skardze Organ wskazał na fakt doręczenia upomnienia w dniu [...] w trybie zastępczym. Nie podzieliła Izba także zarzutu przedawnienia, bowiem jego bieg został przerwany czynnością egzekucyjną dokonaną w dniu [...]. Przerwa trwała do dnia [...] tj. do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w oparciu o tytuł nr [...] i od tej daty przedawnienie biegnie na nowo.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie ponieważ należności objęte tytułami wykonawczymi z dnia [...] o nr [...];[...];[...] uległy przedawnieniu.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej