Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. w przedmiocie wydania decyzji, w wyniku wznowienia postępowania w sprawie podatku od towarów i usług za grudzień 2004 roku
Sentencja

Dnia 26 marca 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski, Sędziowie Sędzia WSA Tomasz Adamczyk (spr.), Sędzia NSA Bogusław Klimowicz, Protokolant Asystent sędziego Marcin Olejniczak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2015 roku sprawy ze skargi A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. w przedmiocie wydania decyzji, w wyniku wznowienia postępowania w sprawie podatku od towarów i usług za grudzień 2004 roku 1. stwierdza przewlekłość postępowania w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania w sprawie podatku od towarów i usług za grudzień 2004 roku; 2. stwierdza, że przewlekłość określona w punkcie 1 nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. na rzecz strony skarżącej kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Uzasadnienie strona 1/9

W dniu 29 kwietnia 2014 r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. wniosek A. M. z dnia [...] r. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia [...] r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r. w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie Maks Pen EOOD, o sygnaturze akt C-18/13, mającym istotny wpływ na treść powołanej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia [...] r.

W związku z powyższym wnioskiem Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł. wydał w dniu [...] r. postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia [...] r. wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2004 r.

W dniu 16 czerwca 2014 r. do organu podatkowego I instancji wpłynął drugi wniosek podatnika o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wskazaną wyżej ostateczną decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia [...]r. w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Marcin Jagiełło przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. akt C-33/13).

Postanowieniem z dnia 16 lipca 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ł. włączył akta sprawy dotyczące drugiego wniosku o wznowienie postępowania podatkowego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia [...] r. ze względu na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 lutego 2014 r. (wydany w sprawie o sygnaturze akt C-33/13 Marcin Jagiełło przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi) do akt sprawy dotyczących pierwotnego wniosku podatnika o wznowienie postępowania podatkowego w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie Maks Pen EOOD, wydanym w sprawie o sygnaturze akt C-18/13.

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2013 r. organ pierwszej instancji z uwagi na niezałatwienie powyższej sprawy w terminie wyznaczył nowy termin na jej załatwienie, informując podatnika, że przewidywalnym terminem rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania wznowieniowego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją z dnia [...] r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r., jest dzień 30 września 2014 r. Następnie postanowieniem z dnia 30 września 2014 r. organ podatkowy ponownie wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy, przypadający na okres do dnia 30 listopada 2014 r.

Pismem z dnia 13 października 2014 r. podatnik złożył do Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. ponaglenie na niezałatwienie sprawy przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. w wyznaczonym przez ten organ terminie w związku ze wszczętym na wniosek strony postępowaniem w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r.

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. uznał ponaglenie podatnika za niezasadne.

W dniu 5 grudnia 2014 r. podatnik wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na przewlekłość Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. w związku ze wznowionym na wniosek strony postępowaniem zakończonym ostateczną decyzją wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Naczelnik Urzędu Skarbowego