Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie postępowania odwoławczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Kuczyńska Sędziowie Sędzia WSA Grzegorz Gocki (spr.) Sędzia WSA Anna Wójcik Protokolant st. sekretarz sądowy Maria Żymańczyk po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 15 lutego 2012 r. sprawy ze skargi K. M. na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie postępowania odwoławczego I. oddala skargę, II. nakazuje zwrócić skarżącemu od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu kwotę 100 zł (sto 00/100) tytułem nienależnie uiszczonego wpisu od skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS
Uzasadnienie strona 1/4

Skargą z dnia 22 października 2011 r. K. M.(dalej zwany skarżącym), odwołując się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu sygn. I SA/Op 475/10, zarzucił Prezesowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że pomimo wezwania go do wykonania wyroku przez Sąd, nadal go nie wykonuje a sprawa trwa już prawie 5 lat. W związku z powyższym zwrócił się o rozstrzygniecie tej sprawy przed sądem, stwierdzenie bezczynności oraz wymierzenie organowi grzywny za bezczynność i nieterminowe załatwienie sprawy.

Skarga ta wpłynęła do Sądu w dniu 28 listopada 2011 r. wraz z przekazanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w O. wezwaniem z dnia 15.10.2011r. do wykonania powyższego wyroku Sądu i załatwienia sprawy, upomnieniem z dnia 5.10.2011 r. dotyczącym zadośćuczynienia oraz wezwaniem z dnia 22.10.2011r o wypłacenie roszczenia.

W odpowiedzi na skargę Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o jej oddalenie. Wskazał, że w odpowiedzi na wezwanie skierowane przez skarżącego w dniu 15.10.2011r. udzielił pisemnej informacji, że w związku z wniesieniem odwołania od wydanej w wyniku ponownego rozpoznania sprawy decyzji z dnia 10.02.2011 r. odmawiającej zwrotu składek, brak jest możliwości zajęcia stanowiska, do czasu rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Opolu. Natomiast decyzja z dnia 10.02.2011 r. wydana została wskutek uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, wyrokiem z dnia 27 października 2010 r., decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18.03.2010 r. nr [...].

Równocześnie, na rozprawie w dniu 15 lutego 2012 r. skarżący sprecyzował zakres złożonej skargi, wskazując, że dotyczy ona bezczynności organu w sprawie niewykonania wyroku tut. Sądu z dnia 27 października 2010 r. sygn. akt I SA/Op 475/10, polegającej na nierozpoznaniu przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniesionego odwołania od decyzji ZUS w O. z dnia 18 marca 2010 r. nr[...]. Według skarżącego z uzasadnienia wyroku Sądu wynika wprost, że Prezes ZUS jako organ odwoławczy winien ponownie rozpoznać złożone odwołanie, a brak takiego rozstrzygnięcia do dnia wniesienia skargi, oznacza pozostawanie przez niego w bezczynności.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:

Prawomocnym wyrokiem z dnia 27 października 2010 r., zapadłym w sprawie o sygn. akt I SA/Op 475/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, w wyniku rozpoznania skargi K. M. na decyzję kasacyjną Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 maja 2010r., nr[...], uchylił zarówno zaskarżoną decyzję, jak i poprzedzającą ją decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. z dnia 18 marca 2010r. nr[...].

Jak wynikało z ustaleń Sądu, K. M. zwrócił się do organu o zwrot wpłat wyegzekwowanych w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, które następnie zostało umorzone. Zawiadomieniem z dnia 12 sierpnia 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. poinformował wnioskodawcę, że należności uzyskane w wyniku prowadzonych czynności egzekucyjnych zostaną zwrócone na konto wskazane we wniosku o zwrot.

Następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w O. rozliczył konto płatnika na podstawie dokumentów rozliczeniowych oraz wpłat zidentyfikowanych znajdujących się w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS. Z uwagi na stwierdzenie braku nadpłaty na koncie płatnika składek, decyzją z dnia 18 marca 2010 r. odmówił mu zwrotu wpłat uzyskanych w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, wskazując jako podstawę prawną rozstrzygnięcia art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS