Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie prowadzonego postępowania kontrolnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S. WSA Małgorzata Niedobylska /spr./ Sędziowie WSA Barbara Stukan-Pytlowany SO del. Ewa Partyka Protokolant st.sek.sąd. Teresa Tochowicz po rozpoznaniu w Wydziale I Finansowym na rozprawie w dniu 11 marca 2010r. sprawy ze skargi S. M. na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie prowadzonego postępowania kontrolnego - oddala skargę -

Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/7

I SAB/Rz 1/10

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia [...] października 2008r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w R. (dalej Dyrektor UKS) wszczął z urzędu postępowanie kontrolne wobec S.M. (dalej: Podatnik), natomiast postanowieniem z dnia [...] stycznia 2009r. rozszerzył zakres tego postępowania. W dniu [...] stycznia 2009r. Dyrektor UKS w R. wszczął wobec Podatnika kontrolę podatkową, zakończoną doręczeniem protokołu tej kontroli z dnia 30 stycznia 2009r.

Wnioskiem z dnia 20 marca 2009r. S.M. zwrócił się o umorzenie prowadzonego postępowania kontrolnego, motywując to nieważnością tego postępowania, ponieważ zostało wszczęte z naruszeniem warunków formalnych. Podatnik nie został bowiem zawiadomiony o wszczęciu postępowania w rozszerzonym zakresie, tj. dotyczącym przychodów ze źródeł nieujawnionych, a udział brał w nim jedynie falsus procurator, który nie miał uprawnień do reprezentowania Podatnika poza postępowaniem związanym z działalnością gospodarczą. Ponadto dodał, że organ kontroli skarbowej nie miał podstaw do "modyfikowanego" wszczęcia postępowania z zakresu dochodów ze źródeł nieujawnionych i żądania złożenia przez Podatnika oświadczenia o dochodach i wydatkach w 2005r., dlatego postępowanie powinno być umorzone jako bezprzedmiotowe.

Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2009r. Dyrektor UKS w R. odmówił umorzenia postępowania kontrolnego, uznając, że nie ma podstaw do przyjęcia bezprzedmiotowości postępowania. Ponadto dodał, że zarówno postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego, jak i o rozszerzeniu jego zakresu, doręczono kontrolowanemu za pośrednictwem poczty.

W dniu 21 maja 2009r. Podatnik wniósł o usunięcie naruszenia prawa przez Dyrektora UKS w R. i umorzenie postępowania kontrolnego do dnia 31 maja 2009r., wobec treści art.64 ust.2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz.97 - dalej: ustawa nowelizująca), który zobowiązuje organy kontroli do zakończenia w terminie 60 dni od wejścia tej ustawy w życie tj. 5 maja 2009r., wszelkich postępowań kontrolnych wszczętych przed tą datą. Jego zdaniem obowiązek ten ma charakter bezwzględny, a wszelkie czynności dokonane po dniu 5 maja 2009r. są nieważne, jako podjęte z rażącym naruszeniem prawa.

W odpowiedzi Dyrektor UKS w R. stwierdził, że kontrola podatkowa wobec S.M. zakończyła się w dniu 30 stycznia 2009r. przez doręczenie protokołu kontroli, a obecnie toczy się wobec niego postępowanie kontrolne, które jest odpowiednikiem postępowania podatkowego uregulowanego w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ze zm. - dalej : Ordynacja podatkowa) i nie odnosi się do niego przepis art.64 ust.2 ustawy nowelizującej.

W ponagleniu skierowanym do Dyrektora Izby Skarbowej w R., Podatnik wniósł o wyznaczenie Dyrektorowi UKS terminu do załatwienia sprawy przez umorzenie postępowania kontrolnego na podstawie art.64 ust.2 ustawy nowelizującej. W jego ocenie powyższy przepis nakazuje zakończenie w podanym terminie wszelkich postępowań kontrolnych, bez żadnych wyjątków.

Strona 1/7
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Podatkowe postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej