Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorem za 2004 rok
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Edyta Anyżewska, Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA del. Paweł Chmielecki (sprawozdawca), Protokolant Ewelina Król, po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2006 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 marca 2005 r. sygn. akt I SA/Bk 41/05 w sprawie ze skargi Andrzeja F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 16 lutego 2005 r. (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorem za 2004 rok 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku, 2. zasądza na rzecz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. od Andrzeja F. kwotę 1.080 /jeden tysiąc osiemdziesiąt/ złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/6

Wyrokiem z dnia 30 marca 2005 r., wydanym w sprawie I SA/Bk 41/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia 16 lutego 2005 r., (...), stwierdził, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości oraz zasądził od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. na rzecz skarżącego Andrzeja F. kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

W uzasadnieniu wyroku Sąd podał, że decyzją z dnia 17 listopada 2004 r., (...), Wójt Gminy W. ustalił Grażynie F. i Andrzejowi F. podatek od nieruchomości za grunty pod jeziorem W. o powierzchni 298,3996 ha w kwocie 678,40 zł za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2004 r. Na podstawie umowy zawartej w dniu 1 lutego 1999 r. Grażyna F. i Andrzej F. do dnia 9 sierpnia 2004 r. byli dzierżawcami tzw. nieruchomości jeziorowej jeziora W. o powierzchni 331,43 ha. Zgodnie z zawiadomieniem Starostwa Powiatowego w S., po modernizacji operatu ewidencji gruntów, powierzchnia ta wynosi 298,3996 ha. W związku z zawarciem w dniu 10 sierpnia 2004 r. aneksu (...) do tejże umowy, w ocenie organu I instancji, od dnia 10 sierpnia 2004 r. podatnicy są dzierżawcami prawa rybackiego użytkowania jeziora W., które nie obejmuje dzierżawy gruntów pod jeziorem.

W odwołaniu od powyższej decyzji Grażyna F. i Andrzej F. wnieśli o zaprzestanie naliczania podatku od tejże nieruchomości stanowiącej grunty pod wodami płynącymi za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 2004 r. wywodząc, że z uwagi na treść art. 217 ust. 5 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2002 r. ustawy - Prawo wodne, Agencja Nieruchomości Rolnych wykonuje w stosunku do jezior uprawnienia Skarbu Państwa wyłącznie w zakresie rybactwa śródlądowego /prawa rybackiego użytkowania wód/. Podmiot ten utracił więc uprawnienia właścicielskie w stosunku do gruntu pod wodami płynącymi na rzecz innych jednostek, w tym regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz marszałków województw podczas gdy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, do świadczenia obowiązku podatkowego jest zobowiązany posiadacz nieruchomości, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, tj. Agencją.

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2005 r., (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S., zwróciło sprawę organowi I instancji w celu dokonania wymiaru uzupełniającego w trybie art. 230 par. 1 Ordynacji podatkowej, stwierdzając, że ustalony decyzją organu I instancji podatek od nieruchomości powinien dotyczyć całego roku kalendarzowego, a nie tylko 8 miesięcy. tj. okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2004 r.

Decyzją z dnia 12 stycznia 2005 r., (...), Wójt Gminy W. dokonał wymiaru uzupełniającego poprzez zmianę decyzji własnej z dnia 17 listopada 2004 r. ustalając podatnikom wysokość podatku od nieruchomości za grunty pod jeziorem W. o powierzchni w kwocie 339,20 zł za okres od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2004 r. stwierdzając przy tym, że pomimo faktu, iż od dnia 1 stycznia 2002 r. zgodnie z art. 217 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Agencja Nieruchomości Rolnych wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa jedynie w zakresie rybactwa śródlądowego, a uprawnienia właścicielskie sprawuje między innymi Marszałek Województwa, odwołujący się nadal są dzierżawcami całej nieruchomości /wód i gruntów pod tymi wodami/ oraz podatnikami podatku od nieruchomości.

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Podatek od nieruchomości
Wodne prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze