Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze w przedmiocie odmowy dokonania zabezpieczenia
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Krystyna Nowak (sprawozdawca), Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędzia NSA Anna Maria Świderska, Protokolant Anna Dziewiż - Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2009 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt I SA/Go 70/07 w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Sulęcinie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 23 listopada 2006 r. nr III-2/75-0010/06 w przedmiocie odmowy dokonania zabezpieczenia oddala skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/9

Wyrokiem z 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt I SA/Go 70/07, wydanym na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c/ ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, po rozpoznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w S., uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z 23 listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania zabezpieczenia oraz poprzedzające je postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z 2 października 2006 r. nr [...].

Z uzasadnienia wyroku wynikało, że Prokurator Prokuratury Rejonowej w S. postanowieniem z 8 września 2006 roku w sprawie [...] dokonał zabezpieczenia na mieniu podejrzanego T.R. grożących mu kar grzywny w wysokości 100 stawek dziennych po 20,00 złotych oraz przepadku pojazdu służącego do popełnienia przestępstwa, wskazując sposób zabezpieczenia, poprzez zajęcie ruchomości w postaci samochodu motocykla Honda HD 08 rok produkcji 1984, nr ramy [...].

Postanowieniu, z 11 września 2006 r., Sąd Rejonowy w Sulęcinie nadał klauzulę wykonalności.

Zostało ono przekazane Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w S. z wnioskiem o wykonanie na podstawie art. 291 § 1 i 2 k.p.k., art. 462 k.p.k., art. 25 § 1 i 2 k.k.w., art. 155a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i art. 195a § 1 k.k.w.

Organ egzekucyjny postanowieniem nr [...] z 2 października 2006 roku odmówił dokonania zabezpieczenia uznając, iż właściwym do jego wykonania jest komornik sądowy, bowiem zgodnie z art. 292 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego zabezpieczenie ma nastąpić w sposób wskazany w kodeksie postępowania cywilnego, co oznacza, zdaniem organu, iż organem wykonującym postanowienie jest komornik sądowy działający w trybie art. 292 § 1 k.p.k.

Nadto organ powołał się na art. 157 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wskazując, iż o ile obowiązek którego dotyczy zarządzenie zabezpieczenia nie podlega zabezpieczeniu w trybie administracyjnym organ egzekucyjny nie przystępuje do zabezpieczenia.

W zażaleniu do Dyrektora Izby Skarbowej w Z. Prokurator Rejonowy w S. wniósł o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Urzędowi Skarbowemu w S.

W uzasadnieniu podniósł, że przepisy nie przewidują wskazania innej podstawy prawnej niż wymieniona we wniosku o zabezpieczenie.

Prokurator przyznał że przepisy art. 292 § 1 i 2 k.p.k. zawierają wskazanie iż zabezpieczenie następuje w sposób wskazany w kodeksie postępowania cywilnego lecz sposób zabezpieczenia nie ma zawiązku z wskazaniem organu egzekucyjnego, który tegoż zabezpieczenia winien dokonać. Wskazanie podmiotów egzekucyjnych zawiera art. 25 i n. k.k.w. Zgodnie z tymi przepisami egzekucje prowadzi się według przepisów k.p.c., jednakże od tej zasady, jak wskazał, istnieją wyjątki m.in. przewiduje go art. 27 k.k.w., art. 195a § 1 k.k.w. W sprawie natomiast miał zastosowanie art. 195a § 1 k.k.w. bowiem jednym postanowieniem zabezpieczono grożący przepadek oraz grzywnę.

Strona 1/9
Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Egzekucyjne postępowanie
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej