Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg R. C. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w O. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania
Tezy

Nie jest zmianą adresu w rozumieniu art. 146 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) czasowy wyjazd w celach turystycznych bądź służbowych poza miejsce zamieszkania bądź pracy. Zawiadomienie organu o czasowym wyjeździe za granicę (krótszym niż dwa miesiące) ma jedynie walor informacyjny i nie powoduje żadnych skutków prawnych w zakresie doręczania pism.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Stefan Babiarz, Sędzia NSA Tomasz Kolanowski (sprawozdawca), Sędzia NSA Jerzy Rypina, Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2012 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2010 r. sygn. akt I SA/Ol 312/10 w sprawie ze skarg R. C. na postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 11 marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania z dnia 12 marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie, 2) zasądza od R. C. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w O. kwotę 440 (słownie: czterysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie strona 1/5

Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1. Zaskarżonym wyrokiem z 30 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Ol 312/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie uchylił zaskarżone przez R.C. postanowienia Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania.

2. W dniu 26 stycznia 2007 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w O. wszczął wobec M.C. i R.C., postępowanie kontrolne w zakresie prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.

3. W oświadczeniu złożonym 26 stycznia 2007 r. R.C. wskazał jako adres do doręczeń adres prowadzonej przez małżonków C. Spółki C.: [...]. Następnie 21 listopada 2007r. strony postępowania złożyły do organu pismo, w którym powołując art. 146 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm., dalej Ordynacja podatkowa), poinformowały, iż w okresie od 21 do 30 listopada 2007 r. ich adresem do doręczeń będzie adres w Hiszpanii. Następnie Urząd został poinformowany o przedłużeniu pobytu do 23 grudnia 2007 r.

4. W dniu 23 listopada 2007 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w O. wydał decyzję określającą R.C. zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu uzyskanego w 2001 r. z tytułu sprzedaży nieruchomości. Decyzja ta została wysłana za pośrednictwem poczty 26 listopada 2007r., na adres w D. W wyniku niepodjęcia jej przez skarżącego w terminie, organ uznał decyzję za doręczoną w trybie art. 150 Ordynacji podatkowej, w dniu 11 grudnia 2007 r.

5. W dniu 19 stycznia 2010 r. R.C. wniósł pismo o przesłanie na ich adres zamieszkania wszystkich decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r., w których byli stronami. Kserokopię decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. odebrał 22 stycznia 2010r.

6. Pismami z 28 stycznia 2010 r. R.C. wniósł odwołanie od decyzji oraz wniosek o przywrócenie terminu do jego złożenia. Uzasadniając wniosek podniósł, iż dopiero 22 stycznia 2010 r. wszedł w posiadanie przedmiotowej decyzji i zarzucił bezskuteczność doręczenia zastępczego na podstawie art. 150 Ordynacji podatkowej wobec poinformowania organu o adresie do doręczeń w okresie od 21 do 30 listopada 2007 r. i od 30 listopada do 23 grudnia 2007 r.

7. Postanowieniem z 11 marca 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej w O. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. W uzasadnieniu organ przywołał treść art. 162 Ordynacji podatkowej i stwierdził, iż w sprawie nie wystąpiły przesłanki uzasadniające przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Organ podkreślił, iż żaden z przepisów Ordynacji podatkowej nie przewiduje doręczania pism za granicę - z wyjątkiem art. 154a Ordynacji podatkowej - a reguluje kwestie doręczania pism na terenie Polski. Tym samym wskazanie przez strony, w trybie art. 146 Ordynacji podatkowej, adresu do doręczeń na terenie Hiszpanii, nie wywołuje skutków prawnych.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej