Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. M. na Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Z. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 września 2012 r. sygn. akt I SAB/Wr 8/12 w sprawie ze skargi Z. M. na Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/5

1. Wyrokiem z 11 września 2012 r., I SAB/Wr 8/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę Z. M. na Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym: skarżący w dniu 15.09.2010 r. zwrócił się o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym za 2009r., dołączając do wniosku korektę zeznania podatkowego PIT-36 za 2009r. Decyzją z 17.12.2010 r. organ pierwszej instancji odmówił stwierdzenia żądanej nadpłaty. Po rozpatrzeniu odwołania Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu decyzją z 16.03.2011r. uchylił w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Decyzją z 31.08.2011r. organ pierwszej instancji ponownie odmówił stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. Po rozpatrzeniu kolejnego odwołania podatnika, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu decyzją z 23.11.2011 r. ponownie uchylił w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, nakazując organowi pierwszej instancji wszczęcie postępowania mającego na celu określenie zobowiązania podatkowego.

Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego, postanowieniem z 27.01.2012r organ pierwszej instancji wszczął postępowanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009. Z kolei postanowieniem z 12.03.2012r. organ wyznaczył nowy termin do załatwienia sprawy w sprawie stwierdzenia nadpłaty, do dnia 30.04.2012r. z uwagi na prowadzone postępowanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009, od którego uzależnione jest rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nadpłaty.

Uznając, że trwające postępowanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009r. ma istotny wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia nadpłaty, organ postanowieniem z 25.04.2012r. wyznaczył podatnikowi nowy termin do załatwienia sprawy do dnia 30.05.2012r, oraz postanowieniem z 22.05.2012r. wyznaczył kolejny nowy termin do załatwienia sprawy do 31.07.2012r.

Pismem z 12.04.2012r. skarżący wniósł do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu ponaglenie w związku z bezczynnością organu pierwszej instancji. Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu w dniu 14.05.2012r. uznał ponaglenie za bezzasadne.

3. W skardze do WSA we Wrocławiu skarżący zarzucił organowi pierwszej instancji przewlekłość postępowania, wyrażającą się w przekroczeniu terminów, o jakich mowa w art. 139 §1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2005 nr 8 poz. 60; dalej jako: "O.p."); oraz naruszenie art. 125 § 1 O.p.

4. Sąd pierwszej instancji uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie, wobec czego ją oddalił na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2012 r., poz. 270 , dalej : P.p.s.a.).

Sąd wskazał, że przedmiot skargi skarżący określił jako przewlekłość postępowania. W dalszej części skargi, formułując zarzuty, wskazuje on jednak na naruszenie terminów określonych przepisami art. 139 § 1 i 2 O.p. oraz na naruszenie wynikającej z art. 125 § 1 O.p. zasady szybkości postępowania.

Strona 1/5