Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Antoni Hanusz (spr.), Sędziowie NSA Paweł Chmielecki, Jerzy Rypina, Protokolant Katarzyna Golemba, po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2006 r. na rozprawie w Wydziale II Izby Finansowej sprawy ze skargi kasacyjnej Renaty J. i Tomasza J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 stycznia 2005 r. sygn. akt I SA/Ka 2422/03 w sprawie ze skargi Renaty J. i Tomasza J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 1 października 2003 r. (...) w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 r. oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie strona 1/3

1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 13 stycznia 2005 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w sprawie I SA/Ka 2422/03, oddalił skargę Renaty i Tomasza J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 1 października 2003 r. w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1997 rok. Zaskarżoną decyzją utrzymano w mocy decyzję (...) Urzędu Skarbowego w B. z dnia 30 czerwca 2003 r. określającą Renacie i Tomaszowi J. wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 rok od łącznych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w spółce cywilnej "R." z siedzibą w B., wynagrodzenia ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, najmu oraz praw majątkowych. Nieuznano jednak za dowód podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej przez spółkę cywilną "R." z uwagi na zawyżenie kosztów uzyskania przychodów oraz zeznania rocznego PIT-33, a w konsekwencji zaniżenie podatku dochodowego.

W rozpoznawanej sprawie organy podatkowe zakwestionowały między innymi wysokość odpisów amortyzacyjnych zaliczonych przez podatników do kosztów uzyskania przychodów dotyczących firmy Tomasza J. za okres od czerwca do grudnia 1997 r. Przychody te podatnik uzyskał jako wspólnik spółki cywilnej "R." z najmu pomieszczeń w budynku usytuowanym w B. przy ulicy C. 8. Organy podatkowe ustaliły, iż Tomasz J. był współwłaścicielem tego budynku, a jego udział we współwłasności tej nieruchomości wynosił 20%. Ustalono także, że w dniu 26 kwietnia 2002 r. złożono, w imieniu wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości, wniosek o zaliczenie w koszty najmu odpisów amortyzacyjnych tych budynków, proporcjonalnie do udziału każdego współwłaściciela w nieruchomości. Organ podatkowy II instancji zwrócił też uwagę, iż w załączonej do protokołu, przeprowadzonej w dniach od 5 do 26 kwietnia 2002 r. kontroli działalności gospodarczej spółki cywilnej "R.". W jej wyniku okazało się, że w ewidencji środków trwałych odpisy amortyzacyjne ujęte były w innej kwocie aniżeli wcześniej zadeklarowanej przez stronę. Tym samym, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w K. nie spełniony został warunek zawarty w par. 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych /Dz.U. nr 6 poz. 35 ze zm./, stosownie do którego, podatnicy mogli indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych budynków po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji.

Organy podatkowe zajęły także stanowisko wskazujące, iż stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 8 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 2000 nr 14 poz. 176/ zwanej dalej ustawą podatkową, kryterium określenia wysokości odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowany w 1997 roku we współwłasności budynek wielorodzinny z mieszkaniami przeznaczonymi do wynajęcia jest udział w tej współwłasności odpowiadający udziałowi w nieruchomości. Dyrektor Izby Skarbowej w K. uznał także, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./, normuje działalność związaną z budową a zawarta w tym akcie definicja pojęcia "budowa" jest szersza od definicji zawartej w art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Strona 1/3