Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Cysek Sędziowie NSA Jan Kacprzak (spr.) Małgorzata Korycińska Protokolant Karolina Mamcarz po rozpoznaniu w dniu 21 września 2006 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 grudnia 2004 r. sygn. akt VI SA/Wa 46/04 w sprawie ze skargi R. Spółki z o.o. w K. na decyzję Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 grudnia 2003 r. nr [...] w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego 1. uchyla zaskarżony wyrok w części uchylającej pkt. VI b oraz pkt. VII p pkt. 1, 5 i 6, wskazanych w tym wyroku, uchwał Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz decyzji Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i przekazuje sprawę w tym zakresie do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2. oddala skargę kasacyjną w pozostałej części, 3. zasądza od skarżącego "R." Spółka z o.o. w K. na rzecz Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kwotę 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) tytułem zwrotu części kosztów postępowania kasacyjnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6250 Rozpowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Koncesje
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Uzasadnienie strona 1/15

Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2004 r., sygn. akt VI SA/Wa 46/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi "R." Spółki z o.o. z siedzibą w K. (dalej: Spółka R.) na decyzję Przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (dalej: Przewodnicząca KRRiT) z dnia 15 grudnia 2003 r., nr [...], w przedmiocie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego, w pkt 1) uchylił uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Nr [...] z dnia 13 lutego 2003 r. w pkt VI a, VI b, VII, VIII, XII, XVIII oraz Nr [...] z dnia 2 października 2003 r.; w pkt 2) uchylił decyzję Przewodniczącej KRRiT: Nr [...] z dnia 15 grudnia 2003 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Nr [...] z 9 lipca 2003 r. w pkt VI a, VI b, VII, VIII, XII, XVIII oraz zasądził na rzecz skarżącej Spółki od Przewodniczącej KRRiT zwrot kosztów postępowania sądowego.

Z akt wynika następujący stan sprawy.

Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2002 r., sygn. akt II SA 3200/01, uchylona została uchwała Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 7 marca 2001 r. nr [...] w pkt III, z dnia 15 maja 2001 r. nr [...] w pkt IV, VI, VII, X, XI, XII, XIV i XV oraz z dnia 21 czerwca 2001 r. nr [...] a także decyzja Przewodniczącego KRRiT nr [...] z dnia 4 września 2001 r. w pkt 1 i w pkt 3 oraz poprzedzająca ją decyzja z dnia 22 maja 2001 r. w pkt V, VII, VIII, XII, XIII, XIV, XVI i XVIII.

W wykonaniu powyższego wyroku KRRiT uchwałą z dnia 13 lutego 2003 r. Nr [...] postanowiła dokonać zmiany w koncesji z dnia 22 maja 2001 r. Nr [...]. Uchwała ta została utrzymana w mocy przez uchwałę KRRiT z dnia 2 października 2003 r. Nr [...].

Na podstawie uchwały KRRiT z dnia 13 lutego 2003 r. Przewodnicząca KRRiT wydała w dniu 9 lipca 2003 r. decyzję Nr [...] w sprawie koncesji z dnia 22 maja 2001 r. Nr [...]. W podstawie prawnej decyzji powołano art. 33 ust. 2 i 3 w związku z art. 6 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1-3, art. 36 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114, z późn. zm.) dalej: u.r.i t., art. 104 i 107 k.p.a. oraz art. 494 § 2 k.s.h.

Decyzją Przewodniczącej KRRiT z dnia 15 grudnia 2003 r., Nr [...], wydaną na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 u.r.i t. oraz art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 3 k.p.a., po rozpoznaniu wniosku Spółki R. z dnia 12 sierpnia 2003 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ww. decyzją z dnia 9 lipca 2003 r. oraz w wykonaniu uchwały KRRiT z dnia 2 października 2003 r. utrzymana została w mocy decyzja z dnia 9 lipca 2003 r., wprowadzająca zmiany w koncesji z dnia 22 maja 2001 r.

W koncesji Nr [...] z dnia 22 maja 2001 r. nadano następujące brzmienie punktom V, VI, VII, VIII, XII i XVIII:

"V- Program Koncesjonariusza w dobowym czasie nadawania nie może zawierać więcej niż 10% audycji i innych przekazów nie wytworzonych przez Koncesjonariusza ani na jego wyłączne zamówienie, rozpowszechnionych lub rozpowszechnianych równocześnie w programie innego nadawcy.

Strona 1/15
Inne orzeczenia o symbolu:
6250 Rozpowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Koncesje
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji